ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خلیلی، مرتضی شمسی زاده، غلامحسین فلاحی نیا، شهین توحیدی، ندا علیمحمدی، لیلی تاپاک، (1398). انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری مامایی همدان، مجله علمی پژوهان، 17(3)، 16-25. magiran.com/p2005867
Zahra Khalili, Morteza Shamsizadeh, Gholam Hossein Fallahinia, Shahin Tohidi, Neda Ali, Mohammadi, Leili Tapak, (2019). The Types and Causes of Medication Error and Barriers in Reporting it in Internship Nursing Students in Hamadan Nursing Midwifery Faculty, Pajouhan Scientific Journal, 17(3), 16-25. magiran.com/p2005867
زهرا خلیلی، مرتضی شمسی زاده، غلامحسین فلاحی نیا، شهین توحیدی، ندا علیمحمدی، لیلی تاپاک، انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری مامایی همدان. مجله علمی پژوهان، 1398؛ 17(3): 16-25. magiran.com/p2005867
Zahra Khalili, Morteza Shamsizadeh, Gholam Hossein Fallahinia, Shahin Tohidi, Neda Ali, Mohammadi, Leili Tapak, The Types and Causes of Medication Error and Barriers in Reporting it in Internship Nursing Students in Hamadan Nursing Midwifery Faculty, Pajouhan Scientific Journal, 2019; 17(3): 16-25. magiran.com/p2005867
زهرا خلیلی، مرتضی شمسی زاده، غلامحسین فلاحی نیا، شهین توحیدی، ندا علیمحمدی، لیلی تاپاک، "انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری مامایی همدان"، مجله علمی پژوهان 17، شماره 3 (1398): 16-25. magiran.com/p2005867
Zahra Khalili, Morteza Shamsizadeh, Gholam Hossein Fallahinia, Shahin Tohidi, Neda Ali, Mohammadi, Leili Tapak, "The Types and Causes of Medication Error and Barriers in Reporting it in Internship Nursing Students in Hamadan Nursing Midwifery Faculty", Pajouhan Scientific Journal 17, no.3 (2019): 16-25. magiran.com/p2005867
زهرا خلیلی، مرتضی شمسی زاده، غلامحسین فلاحی نیا، شهین توحیدی، ندا علیمحمدی، لیلی تاپاک، (1398). 'انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری مامایی همدان'، مجله علمی پژوهان، 17(3)، صص.16-25. magiran.com/p2005867
Zahra Khalili, Morteza Shamsizadeh, Gholam Hossein Fallahinia, Shahin Tohidi, Neda Ali, Mohammadi, Leili Tapak, (2019). 'The Types and Causes of Medication Error and Barriers in Reporting it in Internship Nursing Students in Hamadan Nursing Midwifery Faculty', Pajouhan Scientific Journal, 17(3), pp.16-25. magiran.com/p2005867
زهرا خلیلی؛ مرتضی شمسی زاده؛ غلامحسین فلاحی نیا؛ شهین توحیدی؛ ندا علیمحمدی؛ لیلی تاپاک. "انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری مامایی همدان". مجله علمی پژوهان، 17 ،3 ، 1398، 16-25. magiran.com/p2005867
Zahra Khalili; Morteza Shamsizadeh; Gholam Hossein Fallahinia; Shahin Tohidi; Neda Ali; Mohammadi; Leili Tapak. "The Types and Causes of Medication Error and Barriers in Reporting it in Internship Nursing Students in Hamadan Nursing Midwifery Faculty", Pajouhan Scientific Journal, 17, 3, 2019, 16-25. magiran.com/p2005867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال