ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شکوهی، محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، محمدیوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مجتبی مرادی گلرخی، (1398). الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان، مجله علمی پژوهان، 17(3)، 34-40. magiran.com/p2005870
Reza Shokoohi, Mohammadreza Samarghandi, Abdollah Dargahi, Mohammad Yousef Alikhani, Ghodratollah Roshanaei, Mojtaba Moradi Golrokhi, (2019). Investigation of Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing the Urinary Tract Infection in Urine Samples of Patients Admitted in and Referred to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan, Pajouhan Scientific Journal, 17(3), 34-40. magiran.com/p2005870
رضا شکوهی، محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، محمدیوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مجتبی مرادی گلرخی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان. مجله علمی پژوهان، 1398؛ 17(3): 34-40. magiran.com/p2005870
Reza Shokoohi, Mohammadreza Samarghandi, Abdollah Dargahi, Mohammad Yousef Alikhani, Ghodratollah Roshanaei, Mojtaba Moradi Golrokhi, Investigation of Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing the Urinary Tract Infection in Urine Samples of Patients Admitted in and Referred to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan, Pajouhan Scientific Journal, 2019; 17(3): 34-40. magiran.com/p2005870
رضا شکوهی، محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، محمدیوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مجتبی مرادی گلرخی، "الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان"، مجله علمی پژوهان 17، شماره 3 (1398): 34-40. magiran.com/p2005870
Reza Shokoohi, Mohammadreza Samarghandi, Abdollah Dargahi, Mohammad Yousef Alikhani, Ghodratollah Roshanaei, Mojtaba Moradi Golrokhi, "Investigation of Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing the Urinary Tract Infection in Urine Samples of Patients Admitted in and Referred to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan", Pajouhan Scientific Journal 17, no.3 (2019): 34-40. magiran.com/p2005870
رضا شکوهی، محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، محمدیوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مجتبی مرادی گلرخی، (1398). 'الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان'، مجله علمی پژوهان، 17(3)، صص.34-40. magiran.com/p2005870
Reza Shokoohi, Mohammadreza Samarghandi, Abdollah Dargahi, Mohammad Yousef Alikhani, Ghodratollah Roshanaei, Mojtaba Moradi Golrokhi, (2019). 'Investigation of Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing the Urinary Tract Infection in Urine Samples of Patients Admitted in and Referred to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan', Pajouhan Scientific Journal, 17(3), pp.34-40. magiran.com/p2005870
رضا شکوهی؛ محمدرضا سمرقندی؛ عبدالله درگاهی؛ محمدیوسف علیخانی؛ قدرت الله روشنایی؛ مجتبی مرادی گلرخی. "الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در نمونه کشت ادرار افراد بستری و مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان". مجله علمی پژوهان، 17 ،3 ، 1398، 34-40. magiran.com/p2005870
Reza Shokoohi; Mohammadreza Samarghandi; Abdollah Dargahi; Mohammad Yousef Alikhani; Ghodratollah Roshanaei; Mojtaba Moradi Golrokhi. "Investigation of Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Causing the Urinary Tract Infection in Urine Samples of Patients Admitted in and Referred to Shahid Beheshti Hospital in Hamadan", Pajouhan Scientific Journal, 17, 3, 2019, 34-40. magiran.com/p2005870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال