ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد پورفرهمند، محمد خبیری، نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی، (1398). تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(1)، 29-39. magiran.com/p2005891
Behzad Poorfarahmand , Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani, (2019). Qualitative Analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian Football Players, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6(1), 29-39. magiran.com/p2005891
بهزاد پورفرهمند، محمد خبیری، نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی، تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1398؛ 6(1): 29-39. magiran.com/p2005891
Behzad Poorfarahmand , Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani, Qualitative Analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian Football Players, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2019; 6(1): 29-39. magiran.com/p2005891
بهزاد پورفرهمند، محمد خبیری، نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی، "تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 6، شماره 1 (1398): 29-39. magiran.com/p2005891
Behzad Poorfarahmand , Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani, "Qualitative Analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian Football Players", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 6, no.1 (2019): 29-39. magiran.com/p2005891
بهزاد پورفرهمند، محمد خبیری، نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی، (1398). 'تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(1)، صص.29-39. magiran.com/p2005891
Behzad Poorfarahmand , Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani, (2019). 'Qualitative Analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian Football Players', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6(1), pp.29-39. magiran.com/p2005891
بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی. "تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6 ،1 ، 1398، 29-39. magiran.com/p2005891
Behzad Poorfarahmand ; Mohammad Khabiri; Nasrollah Sajjadi; Majid Jalali Farahani. "Qualitative Analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian Football Players", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6, 1, 2019, 29-39. magiran.com/p2005891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال