ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا فرزانه، مریم میرابی، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مریم عباسی، (1398). شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن، فصلنامه علوم محیطی، 17(1)، 25-40. magiran.com/p2006001
Ahmadreza Farzaneh, Maryam Mirabi, Maryam Abbasi, Mahdi Jalili Ghazizade , (2019). Identification and classification of spent molecular sieve and spent catalyst generated in petrochemical complexes and assessing their recycling feasibility, Environmental Sciences, 17(1), 25-40. magiran.com/p2006001
احمدرضا فرزانه، مریم میرابی، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مریم عباسی، شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(1): 25-40. magiran.com/p2006001
Ahmadreza Farzaneh, Maryam Mirabi, Maryam Abbasi, Mahdi Jalili Ghazizade , Identification and classification of spent molecular sieve and spent catalyst generated in petrochemical complexes and assessing their recycling feasibility, Environmental Sciences, 2019; 17(1): 25-40. magiran.com/p2006001
احمدرضا فرزانه، مریم میرابی، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مریم عباسی، "شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 1 (1398): 25-40. magiran.com/p2006001
Ahmadreza Farzaneh, Maryam Mirabi, Maryam Abbasi, Mahdi Jalili Ghazizade , "Identification and classification of spent molecular sieve and spent catalyst generated in petrochemical complexes and assessing their recycling feasibility", Environmental Sciences 17, no.1 (2019): 25-40. magiran.com/p2006001
احمدرضا فرزانه، مریم میرابی، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مریم عباسی، (1398). 'شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن'، فصلنامه علوم محیطی، 17(1)، صص.25-40. magiran.com/p2006001
Ahmadreza Farzaneh, Maryam Mirabi, Maryam Abbasi, Mahdi Jalili Ghazizade , (2019). 'Identification and classification of spent molecular sieve and spent catalyst generated in petrochemical complexes and assessing their recycling feasibility', Environmental Sciences, 17(1), pp.25-40. magiran.com/p2006001
احمدرضا فرزانه؛ مریم میرابی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده ؛ مریم عباسی. "شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،1 ، 1398، 25-40. magiran.com/p2006001
Ahmadreza Farzaneh; Maryam Mirabi; Maryam Abbasi; Mahdi Jalili Ghazizade . "Identification and classification of spent molecular sieve and spent catalyst generated in petrochemical complexes and assessing their recycling feasibility", Environmental Sciences, 17, 1, 2019, 25-40. magiran.com/p2006001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال