ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بیات، اسماعیل اسدی ، (1398). ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های EWQI و TOPSIS، فصلنامه علوم محیطی، 17(1)، 41-56. magiran.com/p2006008
Esmaeil Asadi , Fatemeh Bayat, (2019). Evaluation of the quality of groundwater resources in Zanjan Plain using EWQI and TOPSIS methods, Environmental Sciences, 17(1), 41-56. magiran.com/p2006008
فاطمه بیات، اسماعیل اسدی ، ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های EWQI و TOPSIS. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(1): 41-56. magiran.com/p2006008
Esmaeil Asadi , Fatemeh Bayat, Evaluation of the quality of groundwater resources in Zanjan Plain using EWQI and TOPSIS methods, Environmental Sciences, 2019; 17(1): 41-56. magiran.com/p2006008
فاطمه بیات، اسماعیل اسدی ، "ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های EWQI و TOPSIS"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 1 (1398): 41-56. magiran.com/p2006008
Esmaeil Asadi , Fatemeh Bayat, "Evaluation of the quality of groundwater resources in Zanjan Plain using EWQI and TOPSIS methods", Environmental Sciences 17, no.1 (2019): 41-56. magiran.com/p2006008
فاطمه بیات، اسماعیل اسدی ، (1398). 'ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های EWQI و TOPSIS'، فصلنامه علوم محیطی، 17(1)، صص.41-56. magiran.com/p2006008
Esmaeil Asadi , Fatemeh Bayat, (2019). 'Evaluation of the quality of groundwater resources in Zanjan Plain using EWQI and TOPSIS methods', Environmental Sciences, 17(1), pp.41-56. magiran.com/p2006008
فاطمه بیات؛ اسماعیل اسدی . "ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های EWQI و TOPSIS". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،1 ، 1398، 41-56. magiran.com/p2006008
Esmaeil Asadi ; Fatemeh Bayat. "Evaluation of the quality of groundwater resources in Zanjan Plain using EWQI and TOPSIS methods", Environmental Sciences, 17, 1, 2019, 41-56. magiran.com/p2006008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال