ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضایی، آزیتا جهانشاد، غلامحسن تقی نتاج ملک شاه، (1398). شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به‎کمک روش واسپاس، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(96)، 239-254. magiran.com/p2006062
Ali Rezaei, Azita Jahanshad , Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah, (2019). Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique, The Iranian Accounting and Auditing Review, 26(96), 239-254. magiran.com/p2006062
علی رضایی، آزیتا جهانشاد، غلامحسن تقی نتاج ملک شاه، شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به‎کمک روش واسپاس. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1398؛ 26(96): 239-254. magiran.com/p2006062
Ali Rezaei, Azita Jahanshad , Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah, Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2019; 26(96): 239-254. magiran.com/p2006062
علی رضایی، آزیتا جهانشاد، غلامحسن تقی نتاج ملک شاه، "شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به‎کمک روش واسپاس"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 26، شماره 96 (1398): 239-254. magiran.com/p2006062
Ali Rezaei, Azita Jahanshad , Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah, "Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique", The Iranian Accounting and Auditing Review 26, no.96 (2019): 239-254. magiran.com/p2006062
علی رضایی، آزیتا جهانشاد، غلامحسن تقی نتاج ملک شاه، (1398). 'شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به‎کمک روش واسپاس'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(96)، صص.239-254. magiran.com/p2006062
Ali Rezaei, Azita Jahanshad , Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah, (2019). 'Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique', The Iranian Accounting and Auditing Review, 26(96), pp.239-254. magiran.com/p2006062
علی رضایی؛ آزیتا جهانشاد؛ غلامحسن تقی نتاج ملک شاه. "شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به‎کمک روش واسپاس". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26 ،96 ، 1398، 239-254. magiran.com/p2006062
Ali Rezaei; Azita Jahanshad ; Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah. "Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique", The Iranian Accounting and Auditing Review, 26, 96, 2019, 239-254. magiran.com/p2006062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال