ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین باتمانی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، (1398). فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(2)، 6. magiran.com/p2006116
Mohammad Amin Batmani , Jabbar Babashahi, Hamidreza Yazdani, (2019). Understanding Professionalization of Human Resource Management Field, Human Resource Management Researches, 11(2), 6. magiran.com/p2006116
محمد امین باتمانی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1398؛ 11(2): 6. magiran.com/p2006116
Mohammad Amin Batmani , Jabbar Babashahi, Hamidreza Yazdani, Understanding Professionalization of Human Resource Management Field, Human Resource Management Researches, 2019; 11(2): 6. magiran.com/p2006116
محمد امین باتمانی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، "فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 11، شماره 2 (1398): 6. magiran.com/p2006116
Mohammad Amin Batmani , Jabbar Babashahi, Hamidreza Yazdani, "Understanding Professionalization of Human Resource Management Field", Human Resource Management Researches 11, no.2 (2019): 6. magiran.com/p2006116
محمد امین باتمانی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، (1398). 'فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(2)، صص.6. magiran.com/p2006116
Mohammad Amin Batmani , Jabbar Babashahi, Hamidreza Yazdani, (2019). 'Understanding Professionalization of Human Resource Management Field', Human Resource Management Researches, 11(2), pp.6. magiran.com/p2006116
محمد امین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی. "فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11 ،2 ، 1398، 6. magiran.com/p2006116
Mohammad Amin Batmani ; Jabbar Babashahi; Hamidreza Yazdani. "Understanding Professionalization of Human Resource Management Field", Human Resource Management Researches, 11, 2, 2019, 6. magiran.com/p2006116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال