ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرمحمد گلوانی، عباس عرب مازار، رسام مشرفی، (1398). عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10(37)، 129-160. magiran.com/p2006212
Amirmohammad Galavani , Abbas Arabmzar, Rasam Moshrefi, (2019). The Determinants of the Number of Banks in an Economy: How Many Banks Does Iranian Economy Need?, Journal of Economics and Modeling, 10(37), 129-160. magiran.com/p2006212
امیرمحمد گلوانی، عباس عرب مازار، رسام مشرفی، عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 1398؛ 10(37): 129-160. magiran.com/p2006212
Amirmohammad Galavani , Abbas Arabmzar, Rasam Moshrefi, The Determinants of the Number of Banks in an Economy: How Many Banks Does Iranian Economy Need?, Journal of Economics and Modeling, 2019; 10(37): 129-160. magiran.com/p2006212
امیرمحمد گلوانی، عباس عرب مازار، رسام مشرفی، "عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 10، شماره 37 (1398): 129-160. magiran.com/p2006212
Amirmohammad Galavani , Abbas Arabmzar, Rasam Moshrefi, "The Determinants of the Number of Banks in an Economy: How Many Banks Does Iranian Economy Need?", Journal of Economics and Modeling 10, no.37 (2019): 129-160. magiran.com/p2006212
امیرمحمد گلوانی، عباس عرب مازار، رسام مشرفی، (1398). 'عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟'، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10(37)، صص.129-160. magiran.com/p2006212
Amirmohammad Galavani , Abbas Arabmzar, Rasam Moshrefi, (2019). 'The Determinants of the Number of Banks in an Economy: How Many Banks Does Iranian Economy Need?', Journal of Economics and Modeling, 10(37), pp.129-160. magiran.com/p2006212
امیرمحمد گلوانی؛ عباس عرب مازار؛ رسام مشرفی. "عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10 ،37 ، 1398، 129-160. magiran.com/p2006212
Amirmohammad Galavani ; Abbas Arabmzar; Rasam Moshrefi. "The Determinants of the Number of Banks in an Economy: How Many Banks Does Iranian Economy Need?", Journal of Economics and Modeling, 10, 37, 2019, 129-160. magiran.com/p2006212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال