ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود نادری، هادی تاجیک، (1398). سناریوهای راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در افق 2030 میلادی، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(11)، 7-28. magiran.com/p2006229
Masoud Naderi , Hadi Tajik, (2019). Strategic scenarios for relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on the horizon of 2030, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(11), 7-28. magiran.com/p2006229
مسعود نادری، هادی تاجیک، سناریوهای راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در افق 2030 میلادی. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1398؛ 3(11): 7-28. magiran.com/p2006229
Masoud Naderi , Hadi Tajik, Strategic scenarios for relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on the horizon of 2030, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2019; 3(11): 7-28. magiran.com/p2006229
مسعود نادری، هادی تاجیک، "سناریوهای راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در افق 2030 میلادی"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 3، شماره 11 (1398): 7-28. magiran.com/p2006229
Masoud Naderi , Hadi Tajik, "Strategic scenarios for relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on the horizon of 2030", Quarterly Journal Defensive Future Studies 3, no.11 (2019): 7-28. magiran.com/p2006229
مسعود نادری، هادی تاجیک، (1398). 'سناریوهای راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در افق 2030 میلادی'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(11)، صص.7-28. magiran.com/p2006229
Masoud Naderi , Hadi Tajik, (2019). 'Strategic scenarios for relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on the horizon of 2030', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(11), pp.7-28. magiran.com/p2006229
مسعود نادری؛ هادی تاجیک. "سناریوهای راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در افق 2030 میلادی". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3 ،11 ، 1398، 7-28. magiran.com/p2006229
Masoud Naderi ; Hadi Tajik. "Strategic scenarios for relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on the horizon of 2030", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3, 11, 2019, 7-28. magiran.com/p2006229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال