ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خان بابایی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سید کاظم علوی پناه، (1398). بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(107)، 1-15. magiran.com/p2006267
Zahra Khanbabaei, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Seyed Kazem Alavipanah, (2019). Investigating the factors controlling the response of Mountain Rivers to extreme flood event (Case study: upstream of Ilam dam (, Physical Geography Research Quarterly, 51(107), 1-15. magiran.com/p2006267
زهرا خان بابایی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سید کاظم علوی پناه، بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام). فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1398؛ 51(107): 1-15. magiran.com/p2006267
Zahra Khanbabaei, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Seyed Kazem Alavipanah, Investigating the factors controlling the response of Mountain Rivers to extreme flood event (Case study: upstream of Ilam dam (, Physical Geography Research Quarterly, 2019; 51(107): 1-15. magiran.com/p2006267
زهرا خان بابایی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سید کاظم علوی پناه، "بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 51، شماره 107 (1398): 1-15. magiran.com/p2006267
Zahra Khanbabaei, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Seyed Kazem Alavipanah, "Investigating the factors controlling the response of Mountain Rivers to extreme flood event (Case study: upstream of Ilam dam (", Physical Geography Research Quarterly 51, no.107 (2019): 1-15. magiran.com/p2006267
زهرا خان بابایی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سید کاظم علوی پناه، (1398). 'بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(107)، صص.1-15. magiran.com/p2006267
Zahra Khanbabaei, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Seyed Kazem Alavipanah, (2019). 'Investigating the factors controlling the response of Mountain Rivers to extreme flood event (Case study: upstream of Ilam dam (', Physical Geography Research Quarterly, 51(107), pp.1-15. magiran.com/p2006267
زهرا خان بابایی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه. "بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام)". فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51 ،107 ، 1398، 1-15. magiran.com/p2006267
Zahra Khanbabaei; Ebrahim Moghimi ; Mehran Maghsoudi; Mojtaba Yamani; Seyed Kazem Alavipanah. "Investigating the factors controlling the response of Mountain Rivers to extreme flood event (Case study: upstream of Ilam dam (", Physical Geography Research Quarterly, 51, 107, 2019, 1-15. magiran.com/p2006267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال