ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا دو دانگه، معصومه خیرخواه، جمیله ابوالقاسمی، فراز مجاب، فاطمه فرشاد، (1398). مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی، نشریه پرستاری ایران، 32(117)، 23-30. magiran.com/p2006297
N Dodangeh, M Kheirkhah, J Abolghasemi, F Mojab, F Farshad, (2019). Comparison of the Effects of Glycyrrhiza Glabra Vaginal Cream and Clotrimazole on the Symptoms of Fungal Vulvovaginitis, Iran Journal of Nursing, 32(117), 23-30. magiran.com/p2006297
ندا دو دانگه، معصومه خیرخواه، جمیله ابوالقاسمی، فراز مجاب، فاطمه فرشاد، مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(117): 23-30. magiran.com/p2006297
N Dodangeh, M Kheirkhah, J Abolghasemi, F Mojab, F Farshad, Comparison of the Effects of Glycyrrhiza Glabra Vaginal Cream and Clotrimazole on the Symptoms of Fungal Vulvovaginitis, Iran Journal of Nursing, 2019; 32(117): 23-30. magiran.com/p2006297
ندا دو دانگه، معصومه خیرخواه، جمیله ابوالقاسمی، فراز مجاب، فاطمه فرشاد، "مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 117 (1398): 23-30. magiran.com/p2006297
N Dodangeh, M Kheirkhah, J Abolghasemi, F Mojab, F Farshad, "Comparison of the Effects of Glycyrrhiza Glabra Vaginal Cream and Clotrimazole on the Symptoms of Fungal Vulvovaginitis", Iran Journal of Nursing 32, no.117 (2019): 23-30. magiran.com/p2006297
ندا دو دانگه، معصومه خیرخواه، جمیله ابوالقاسمی، فراز مجاب، فاطمه فرشاد، (1398). 'مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی'، نشریه پرستاری ایران، 32(117)، صص.23-30. magiran.com/p2006297
N Dodangeh, M Kheirkhah, J Abolghasemi, F Mojab, F Farshad, (2019). 'Comparison of the Effects of Glycyrrhiza Glabra Vaginal Cream and Clotrimazole on the Symptoms of Fungal Vulvovaginitis', Iran Journal of Nursing, 32(117), pp.23-30. magiran.com/p2006297
ندا دو دانگه؛ معصومه خیرخواه؛ جمیله ابوالقاسمی؛ فراز مجاب؛ فاطمه فرشاد. "مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی". نشریه پرستاری ایران، 32 ،117 ، 1398، 23-30. magiran.com/p2006297
N Dodangeh; M Kheirkhah; J Abolghasemi; F Mojab; F Farshad. "Comparison of the Effects of Glycyrrhiza Glabra Vaginal Cream and Clotrimazole on the Symptoms of Fungal Vulvovaginitis", Iran Journal of Nursing, 32, 117, 2019, 23-30. magiran.com/p2006297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال