ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله پیربالایی، ناصر خورشیدی، محمدعلی نوده، (1398). واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 8(29)، 154-175. magiran.com/p2006308
Ruhollah Pirbalaey , Mohammad Ali Nodeh, (2019). Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya, A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(29), 154-175. magiran.com/p2006308
روح الله پیربالایی، ناصر خورشیدی، محمدعلی نوده، واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی. نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1398؛ 8(29): 154-175. magiran.com/p2006308
Ruhollah Pirbalaey , Mohammad Ali Nodeh, Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya, A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 2019; 8(29): 154-175. magiran.com/p2006308
روح الله پیربالایی، ناصر خورشیدی، محمدعلی نوده، "واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی"، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام 8، شماره 29 (1398): 154-175. magiran.com/p2006308
Ruhollah Pirbalaey , Mohammad Ali Nodeh, "Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya", A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World 8, no.29 (2019): 154-175. magiran.com/p2006308
روح الله پیربالایی، ناصر خورشیدی، محمدعلی نوده، (1398). 'واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی'، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 8(29)، صص.154-175. magiran.com/p2006308
Ruhollah Pirbalaey , Mohammad Ali Nodeh, (2019). 'Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya', A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(29), pp.154-175. magiran.com/p2006308
روح الله پیربالایی؛ ناصر خورشیدی؛ محمدعلی نوده. "واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی". نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 8 ،29 ، 1398، 154-175. magiran.com/p2006308
Ruhollah Pirbalaey ; Mohammad Ali Nodeh. "Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya", A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 8, 29, 2019, 154-175. magiran.com/p2006308
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال