ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان میراب آستانه، مسعود ربیعه، مصطفی زندیه، علی نقی مشایخی، (1398). واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(89)، 331-372. magiran.com/p2006319
Peyman Mirab, Masood Rabieh, Alinaghi Mashayekhy, Mostafa Zandieh, (2019). Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran , Journal of Economic Research and Policies, 27(89), 331-372. magiran.com/p2006319
پیمان میراب آستانه، مسعود ربیعه، مصطفی زندیه، علی نقی مشایخی، واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1398؛ 27(89): 331-372. magiran.com/p2006319
Peyman Mirab, Masood Rabieh, Alinaghi Mashayekhy, Mostafa Zandieh, Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran , Journal of Economic Research and Policies, 2019; 27(89): 331-372. magiran.com/p2006319
پیمان میراب آستانه، مسعود ربیعه، مصطفی زندیه، علی نقی مشایخی، "واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 27، شماره 89 (1398): 331-372. magiran.com/p2006319
Peyman Mirab, Masood Rabieh, Alinaghi Mashayekhy, Mostafa Zandieh, "Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran ", Journal of Economic Research and Policies 27, no.89 (2019): 331-372. magiran.com/p2006319
پیمان میراب آستانه، مسعود ربیعه، مصطفی زندیه، علی نقی مشایخی، (1398). 'واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(89)، صص.331-372. magiran.com/p2006319
Peyman Mirab, Masood Rabieh, Alinaghi Mashayekhy, Mostafa Zandieh, (2019). 'Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran ', Journal of Economic Research and Policies, 27(89), pp.331-372. magiran.com/p2006319
پیمان میراب آستانه؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه؛ علی نقی مشایخی. "واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27 ،89 ، 1398، 331-372. magiran.com/p2006319
Peyman Mirab; Masood Rabieh; Alinaghi Mashayekhy; Mostafa Zandieh. "Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran ", Journal of Economic Research and Policies, 27, 89, 2019, 331-372. magiran.com/p2006319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال