ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زارعین، محمدهادی خوش تقاضا، حسین عامری مهابادی، (1398). بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو، نشریه سوخت و احتراق، 12(1)، 1-12. magiran.com/p2006322
Mohammad Zarein, Mohammad Hadi Khoshtaghaza , Hossein Ameri Mahabadi, (2019). Dielectric Properties of Castor-based Biodiesel Using Microwave, Fuel and Combustion, 12(1), 1-12. magiran.com/p2006322
محمد زارعین، محمدهادی خوش تقاضا، حسین عامری مهابادی، بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو. نشریه سوخت و احتراق، 1398؛ 12(1): 1-12. magiran.com/p2006322
Mohammad Zarein, Mohammad Hadi Khoshtaghaza , Hossein Ameri Mahabadi, Dielectric Properties of Castor-based Biodiesel Using Microwave, Fuel and Combustion, 2019; 12(1): 1-12. magiran.com/p2006322
محمد زارعین، محمدهادی خوش تقاضا، حسین عامری مهابادی، "بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو"، نشریه سوخت و احتراق 12، شماره 1 (1398): 1-12. magiran.com/p2006322
Mohammad Zarein, Mohammad Hadi Khoshtaghaza , Hossein Ameri Mahabadi, "Dielectric Properties of Castor-based Biodiesel Using Microwave", Fuel and Combustion 12, no.1 (2019): 1-12. magiran.com/p2006322
محمد زارعین، محمدهادی خوش تقاضا، حسین عامری مهابادی، (1398). 'بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو'، نشریه سوخت و احتراق، 12(1)، صص.1-12. magiran.com/p2006322
Mohammad Zarein, Mohammad Hadi Khoshtaghaza , Hossein Ameri Mahabadi, (2019). 'Dielectric Properties of Castor-based Biodiesel Using Microwave', Fuel and Combustion, 12(1), pp.1-12. magiran.com/p2006322
محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ حسین عامری مهابادی. "بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو". نشریه سوخت و احتراق، 12 ،1 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2006322
Mohammad Zarein; Mohammad Hadi Khoshtaghaza ; Hossein Ameri Mahabadi. "Dielectric Properties of Castor-based Biodiesel Using Microwave", Fuel and Combustion, 12, 1, 2019, 1-12. magiran.com/p2006322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال