ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم مرادی، عباسعلی مطلبی، سید مهدی جعفری، حمیدرضا شاه محمدی، (1398). تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris)، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(4)، 199-214. magiran.com/p2006356
Seyed Ebrahim Moradi, (2019). Preparation of biopolymerical nanocarriers from chitosan/Arabic gum by complex coacervation; Evaluation of physicochemical, microstructural/molecular properties and its effect on oxidative stability of kilka (Clupeonella cultiventris) oil, Food Science and Technology, 16(4), 199-214. magiran.com/p2006356
سید ابراهیم مرادی، عباسعلی مطلبی، سید مهدی جعفری، حمیدرضا شاه محمدی، تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris). مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(4): 199-214. magiran.com/p2006356
Seyed Ebrahim Moradi, Preparation of biopolymerical nanocarriers from chitosan/Arabic gum by complex coacervation; Evaluation of physicochemical, microstructural/molecular properties and its effect on oxidative stability of kilka (Clupeonella cultiventris) oil, Food Science and Technology, 2019; 16(4): 199-214. magiran.com/p2006356
سید ابراهیم مرادی، عباسعلی مطلبی، سید مهدی جعفری، حمیدرضا شاه محمدی، "تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris)"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 4 (1398): 199-214. magiran.com/p2006356
Seyed Ebrahim Moradi, "Preparation of biopolymerical nanocarriers from chitosan/Arabic gum by complex coacervation; Evaluation of physicochemical, microstructural/molecular properties and its effect on oxidative stability of kilka (Clupeonella cultiventris) oil", Food Science and Technology 16, no.4 (2019): 199-214. magiran.com/p2006356
سید ابراهیم مرادی، عباسعلی مطلبی، سید مهدی جعفری، حمیدرضا شاه محمدی، (1398). 'تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris)'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(4)، صص.199-214. magiran.com/p2006356
Seyed Ebrahim Moradi, (2019). 'Preparation of biopolymerical nanocarriers from chitosan/Arabic gum by complex coacervation; Evaluation of physicochemical, microstructural/molecular properties and its effect on oxidative stability of kilka (Clupeonella cultiventris) oil', Food Science and Technology, 16(4), pp.199-214. magiran.com/p2006356
سید ابراهیم مرادی؛ عباسعلی مطلبی؛ سید مهدی جعفری؛ حمیدرضا شاه محمدی. "تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris)". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،4 ، 1398، 199-214. magiran.com/p2006356
Seyed Ebrahim Moradi. "Preparation of biopolymerical nanocarriers from chitosan/Arabic gum by complex coacervation; Evaluation of physicochemical, microstructural/molecular properties and its effect on oxidative stability of kilka (Clupeonella cultiventris) oil", Food Science and Technology, 16, 4, 2019, 199-214. magiran.com/p2006356
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال