ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، (1398). فرمولاسیون نان بدون گلوتن فراسودمند با افزودن درصدهای مختلف پودر دانه چیا و بررسی ویژگی های کیفی و تغذیه ای آن، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(4)، 287-299. magiran.com/p2006363
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalou, (2019). Formulation of functional gluten-free bread incorporating different levels of chia seed powder and evaluating the qualitative and nutritional properties of bread, Food Science and Technology, 16(4), 287-299. magiran.com/p2006363
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، فرمولاسیون نان بدون گلوتن فراسودمند با افزودن درصدهای مختلف پودر دانه چیا و بررسی ویژگی های کیفی و تغذیه ای آن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(4): 287-299. magiran.com/p2006363
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalou, Formulation of functional gluten-free bread incorporating different levels of chia seed powder and evaluating the qualitative and nutritional properties of bread, Food Science and Technology, 2019; 16(4): 287-299. magiran.com/p2006363
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، "فرمولاسیون نان بدون گلوتن فراسودمند با افزودن درصدهای مختلف پودر دانه چیا و بررسی ویژگی های کیفی و تغذیه ای آن"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 4 (1398): 287-299. magiran.com/p2006363
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalou, "Formulation of functional gluten-free bread incorporating different levels of chia seed powder and evaluating the qualitative and nutritional properties of bread", Food Science and Technology 16, no.4 (2019): 287-299. magiran.com/p2006363
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، (1398). 'فرمولاسیون نان بدون گلوتن فراسودمند با افزودن درصدهای مختلف پودر دانه چیا و بررسی ویژگی های کیفی و تغذیه ای آن'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(4)، صص.287-299. magiran.com/p2006363
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalou, (2019). 'Formulation of functional gluten-free bread incorporating different levels of chia seed powder and evaluating the qualitative and nutritional properties of bread', Food Science and Technology, 16(4), pp.287-299. magiran.com/p2006363
اصغر فرهادی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ کاظم علیرضالو. "فرمولاسیون نان بدون گلوتن فراسودمند با افزودن درصدهای مختلف پودر دانه چیا و بررسی ویژگی های کیفی و تغذیه ای آن". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،4 ، 1398، 287-299. magiran.com/p2006363
Asghar Farhadi; Seyed Hadi Peighambardoust; Kazem Alirezalou. "Formulation of functional gluten-free bread incorporating different levels of chia seed powder and evaluating the qualitative and nutritional properties of bread", Food Science and Technology, 16, 4, 2019, 287-299. magiran.com/p2006363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال