ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره مهدی یار، شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، (1398). بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(3)، 118-128. magiran.com/p2006562
Mansooreh Mahdiyar, Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, (2019). The effectiveness of rational-emotional therapy and solution focused group therapy on social anxiety disorder in students of Shiraz University, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(3), 118-128. magiran.com/p2006562
منصوره مهدی یار، شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1398؛ 6(3): 118-128. magiran.com/p2006562
Mansooreh Mahdiyar, Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, The effectiveness of rational-emotional therapy and solution focused group therapy on social anxiety disorder in students of Shiraz University, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 2019; 6(3): 118-128. magiran.com/p2006562
منصوره مهدی یار، شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، "بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز"، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 6، شماره 3 (1398): 118-128. magiran.com/p2006562
Mansooreh Mahdiyar, Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, "The effectiveness of rational-emotional therapy and solution focused group therapy on social anxiety disorder in students of Shiraz University", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 6, no.3 (2019): 118-128. magiran.com/p2006562
منصوره مهدی یار، شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، (1398). 'بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز'، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(3)، صص.118-128. magiran.com/p2006562
Mansooreh Mahdiyar, Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, (2019). 'The effectiveness of rational-emotional therapy and solution focused group therapy on social anxiety disorder in students of Shiraz University', shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(3), pp.118-128. magiran.com/p2006562
منصوره مهدی یار؛ شکوفه دادفرنیا؛ حبیب هادیان فرد؛ چنگیز رحیمی. "بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز". مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6 ،3 ، 1398، 118-128. magiran.com/p2006562
Mansooreh Mahdiyar; Shekoofeh Dadfarnia; Habib Hadianfard; Changiz Rahimi. "The effectiveness of rational-emotional therapy and solution focused group therapy on social anxiety disorder in students of Shiraz University", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6, 3, 2019, 118-128. magiran.com/p2006562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال