ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی، حسن محسنی، سعید خدابخش، عفت پاسبان، (1397). بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 34(4)، 57-82. magiran.com/p2006603
Seyedeh Zahra Hoseini Asgarabadi, Hassan Mohseni , Saeed Khodabakhsh, Effat Pasban, (2018). Reappraisal of lithology and depositional environment of carbonate-siliciclastic succession of the Pabdeh Formation in SE Ilam Province, W Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 34(4), 57-82. magiran.com/p2006603
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی، حسن محسنی، سعید خدابخش، عفت پاسبان، بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1397؛ 34(4): 57-82. magiran.com/p2006603
Seyedeh Zahra Hoseini Asgarabadi, Hassan Mohseni , Saeed Khodabakhsh, Effat Pasban, Reappraisal of lithology and depositional environment of carbonate-siliciclastic succession of the Pabdeh Formation in SE Ilam Province, W Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2018; 34(4): 57-82. magiran.com/p2006603
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی، حسن محسنی، سعید خدابخش، عفت پاسبان، "بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 34، شماره 4 (1397): 57-82. magiran.com/p2006603
Seyedeh Zahra Hoseini Asgarabadi, Hassan Mohseni , Saeed Khodabakhsh, Effat Pasban, "Reappraisal of lithology and depositional environment of carbonate-siliciclastic succession of the Pabdeh Formation in SE Ilam Province, W Iran", Stratigraphy and Sedimentology Researches 34, no.4 (2018): 57-82. magiran.com/p2006603
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی، حسن محسنی، سعید خدابخش، عفت پاسبان، (1397). 'بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 34(4)، صص.57-82. magiran.com/p2006603
Seyedeh Zahra Hoseini Asgarabadi, Hassan Mohseni , Saeed Khodabakhsh, Effat Pasban, (2018). 'Reappraisal of lithology and depositional environment of carbonate-siliciclastic succession of the Pabdeh Formation in SE Ilam Province, W Iran', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 34(4), pp.57-82. magiran.com/p2006603
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان. "بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 34 ،4 ، 1397، 57-82. magiran.com/p2006603
Seyedeh Zahra Hoseini Asgarabadi; Hassan Mohseni ; Saeed Khodabakhsh; Effat Pasban. "Reappraisal of lithology and depositional environment of carbonate-siliciclastic succession of the Pabdeh Formation in SE Ilam Province, W Iran", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 34, 4, 2018, 57-82. magiran.com/p2006603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال