ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا فزونی شیرجینی، امین نیک انجام، مهدی علیاری شوره دلی، (1397). تحلیل پایداری الگوریتم خفاش، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 9(4)، 67-74. magiran.com/p2006646
Mahsa Fozuni Shirjini, Amin Nikanjam , Mahdi Aliyari Shoorehdeli, (2019). Stability Analysis of Bat Algorithm, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 9(4), 67-74. magiran.com/p2006646
مهسا فزونی شیرجینی، امین نیک انجام، مهدی علیاری شوره دلی، تحلیل پایداری الگوریتم خفاش. فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1397؛ 9(4): 67-74. magiran.com/p2006646
Mahsa Fozuni Shirjini, Amin Nikanjam , Mahdi Aliyari Shoorehdeli, Stability Analysis of Bat Algorithm, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 2019; 9(4): 67-74. magiran.com/p2006646
مهسا فزونی شیرجینی، امین نیک انجام، مهدی علیاری شوره دلی، "تحلیل پایداری الگوریتم خفاش"، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 9، شماره 4 (1397): 67-74. magiran.com/p2006646
Mahsa Fozuni Shirjini, Amin Nikanjam , Mahdi Aliyari Shoorehdeli, "Stability Analysis of Bat Algorithm", Intelligent Systems in Electrical Engineering 9, no.4 (2019): 67-74. magiran.com/p2006646
مهسا فزونی شیرجینی، امین نیک انجام، مهدی علیاری شوره دلی، (1397). 'تحلیل پایداری الگوریتم خفاش'، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 9(4)، صص.67-74. magiran.com/p2006646
Mahsa Fozuni Shirjini, Amin Nikanjam , Mahdi Aliyari Shoorehdeli, (2019). 'Stability Analysis of Bat Algorithm', Intelligent Systems in Electrical Engineering, 9(4), pp.67-74. magiran.com/p2006646
مهسا فزونی شیرجینی؛ امین نیک انجام؛ مهدی علیاری شوره دلی. "تحلیل پایداری الگوریتم خفاش". فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 9 ،4 ، 1397، 67-74. magiran.com/p2006646
Mahsa Fozuni Shirjini; Amin Nikanjam ; Mahdi Aliyari Shoorehdeli. "Stability Analysis of Bat Algorithm", Intelligent Systems in Electrical Engineering, 9, 4, 2019, 67-74. magiran.com/p2006646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال