ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق ابراهیمی، زیبا بهرامی، (1397). بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان)، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، 10-19. magiran.com/p2006649
Mohammad Sadegh Ebrahimi, Ziba Bahrami, (2019). Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology), Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), 10-19. magiran.com/p2006649
محمد صادق ابراهیمی، زیبا بهرامی، بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان). نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 1397؛ 5(10): 10-19. magiran.com/p2006649
Mohammad Sadegh Ebrahimi, Ziba Bahrami, Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology), Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2019; 5(10): 10-19. magiran.com/p2006649
محمد صادق ابراهیمی، زیبا بهرامی، "بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان)"، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 5، شماره 10 (1397): 10-19. magiran.com/p2006649
Mohammad Sadegh Ebrahimi, Ziba Bahrami, "Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology)", Journal of Entrepreneurship and Agriculture 5, no.10 (2019): 10-19. magiran.com/p2006649
محمد صادق ابراهیمی، زیبا بهرامی، (1397). 'بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان)'، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، صص.10-19. magiran.com/p2006649
Mohammad Sadegh Ebrahimi, Ziba Bahrami, (2019). 'Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology)', Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), pp.10-19. magiran.com/p2006649
محمد صادق ابراهیمی؛ زیبا بهرامی. "بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان)". نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5 ،10 ، 1397، 10-19. magiran.com/p2006649
Mohammad Sadegh Ebrahimi; Ziba Bahrami. "Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology)", Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5, 10, 2019, 10-19. magiran.com/p2006649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال