ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر بهمنی، مهدی موسوی داوودی، مهدی واعظی، (1397). بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، 45-54. magiran.com/p2006653
Akbar Bahmani, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Mehdi Vaezi, (2019). Investigating the Role of Green Entrepreneurship Orientation in Increasing the Performance of Agricultural Jihad Organization, Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), 45-54. magiran.com/p2006653
اکبر بهمنی، مهدی موسوی داوودی، مهدی واعظی، بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران. نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 1397؛ 5(10): 45-54. magiran.com/p2006653
Akbar Bahmani, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Mehdi Vaezi, Investigating the Role of Green Entrepreneurship Orientation in Increasing the Performance of Agricultural Jihad Organization, Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2019; 5(10): 45-54. magiran.com/p2006653
اکبر بهمنی، مهدی موسوی داوودی، مهدی واعظی، "بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران"، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 5، شماره 10 (1397): 45-54. magiran.com/p2006653
Akbar Bahmani, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Mehdi Vaezi, "Investigating the Role of Green Entrepreneurship Orientation in Increasing the Performance of Agricultural Jihad Organization", Journal of Entrepreneurship and Agriculture 5, no.10 (2019): 45-54. magiran.com/p2006653
اکبر بهمنی، مهدی موسوی داوودی، مهدی واعظی، (1397). 'بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران'، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، صص.45-54. magiran.com/p2006653
Akbar Bahmani, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Mehdi Vaezi, (2019). 'Investigating the Role of Green Entrepreneurship Orientation in Increasing the Performance of Agricultural Jihad Organization', Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), pp.45-54. magiran.com/p2006653
اکبر بهمنی؛ مهدی موسوی داوودی؛ مهدی واعظی. "بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران". نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5 ،10 ، 1397، 45-54. magiran.com/p2006653
Akbar Bahmani; Seyed Mehdi Mousavi Davoudi; Mehdi Vaezi. "Investigating the Role of Green Entrepreneurship Orientation in Increasing the Performance of Agricultural Jihad Organization", Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5, 10, 2019, 45-54. magiran.com/p2006653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال