ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین کوهی، حامد چهارسوقی امین، (1397). چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، 55-61. magiran.com/p2006654
Nasrin Koohi, Hamed Chaharsoughi Amin, (2019). Challenges for Rural Women Entrepreneurship Development (The Case Study: Ilam City), Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), 55-61. magiran.com/p2006654
نسرین کوهی، حامد چهارسوقی امین، چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام). نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 1397؛ 5(10): 55-61. magiran.com/p2006654
Nasrin Koohi, Hamed Chaharsoughi Amin, Challenges for Rural Women Entrepreneurship Development (The Case Study: Ilam City), Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2019; 5(10): 55-61. magiran.com/p2006654
نسرین کوهی، حامد چهارسوقی امین، "چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)"، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 5، شماره 10 (1397): 55-61. magiran.com/p2006654
Nasrin Koohi, Hamed Chaharsoughi Amin, "Challenges for Rural Women Entrepreneurship Development (The Case Study: Ilam City)", Journal of Entrepreneurship and Agriculture 5, no.10 (2019): 55-61. magiran.com/p2006654
نسرین کوهی، حامد چهارسوقی امین، (1397). 'چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)'، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5(10)، صص.55-61. magiran.com/p2006654
Nasrin Koohi, Hamed Chaharsoughi Amin, (2019). 'Challenges for Rural Women Entrepreneurship Development (The Case Study: Ilam City)', Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5(10), pp.55-61. magiran.com/p2006654
نسرین کوهی؛ حامد چهارسوقی امین. "چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)". نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 5 ،10 ، 1397، 55-61. magiran.com/p2006654
Nasrin Koohi; Hamed Chaharsoughi Amin. "Challenges for Rural Women Entrepreneurship Development (The Case Study: Ilam City)", Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 5, 10, 2019, 55-61. magiran.com/p2006654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال