ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رادخواه، سهیل ایگدری، هادی باقرپور، (1398). نقد کتاب تنوع گونه ای ماهیان استان فارس، اسماعیلی ح.ر. و تیموری آ 288.1395 صفحه .اداره کل محیط زیست استان فارس .شابک 9-5600-04-600-978، Iranian Journal of Ichthyology، 6(2)، 92-97. magiran.com/p2006739
Ali Reza RADKHAH, Soheil EAGDERI, Hadi POORBAGHER, (2019). Fish Species Diversity of Fars, by Esmaeili H.R & Teimori A. 2016. 288 p. Fars Environment Department, ISBN: 978-600-04-5600-9, Iranian Journal of Ichthyology, 6(2), 92-97. magiran.com/p2006739
علیرضا رادخواه، سهیل ایگدری، هادی باقرپور، نقد کتاب تنوع گونه ای ماهیان استان فارس، اسماعیلی ح.ر. و تیموری آ 288.1395 صفحه .اداره کل محیط زیست استان فارس .شابک 9-5600-04-600-978. Iranian Journal of Ichthyology، 1398؛ 6(2): 92-97. magiran.com/p2006739
Ali Reza RADKHAH, Soheil EAGDERI, Hadi POORBAGHER, Fish Species Diversity of Fars, by Esmaeili H.R & Teimori A. 2016. 288 p. Fars Environment Department, ISBN: 978-600-04-5600-9, Iranian Journal of Ichthyology, 2019; 6(2): 92-97. magiran.com/p2006739
علیرضا رادخواه، سهیل ایگدری، هادی باقرپور، "نقد کتاب تنوع گونه ای ماهیان استان فارس، اسماعیلی ح.ر. و تیموری آ 288.1395 صفحه .اداره کل محیط زیست استان فارس .شابک 9-5600-04-600-978"، Iranian Journal of Ichthyology 6، شماره 2 (1398): 92-97. magiran.com/p2006739
Ali Reza RADKHAH, Soheil EAGDERI, Hadi POORBAGHER, "Fish Species Diversity of Fars, by Esmaeili H.R & Teimori A. 2016. 288 p. Fars Environment Department, ISBN: 978-600-04-5600-9", Iranian Journal of Ichthyology 6, no.2 (2019): 92-97. magiran.com/p2006739
علیرضا رادخواه، سهیل ایگدری، هادی باقرپور، (1398). 'نقد کتاب تنوع گونه ای ماهیان استان فارس، اسماعیلی ح.ر. و تیموری آ 288.1395 صفحه .اداره کل محیط زیست استان فارس .شابک 9-5600-04-600-978'، Iranian Journal of Ichthyology، 6(2)، صص.92-97. magiran.com/p2006739
Ali Reza RADKHAH, Soheil EAGDERI, Hadi POORBAGHER, (2019). 'Fish Species Diversity of Fars, by Esmaeili H.R & Teimori A. 2016. 288 p. Fars Environment Department, ISBN: 978-600-04-5600-9', Iranian Journal of Ichthyology, 6(2), pp.92-97. magiran.com/p2006739
علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی باقرپور. "نقد کتاب تنوع گونه ای ماهیان استان فارس، اسماعیلی ح.ر. و تیموری آ 288.1395 صفحه .اداره کل محیط زیست استان فارس .شابک 9-5600-04-600-978". Iranian Journal of Ichthyology، 6 ،2 ، 1398، 92-97. magiran.com/p2006739
Ali Reza RADKHAH; Soheil EAGDERI; Hadi POORBAGHER. "Fish Species Diversity of Fars, by Esmaeili H.R & Teimori A. 2016. 288 p. Fars Environment Department, ISBN: 978-600-04-5600-9", Iranian Journal of Ichthyology, 6, 2, 2019, 92-97. magiran.com/p2006739
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال