ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیراس الشاوی، امیر ابراهیم، چیرینه حسین، مورهاف لاهلاه، (1398). اولین گزارش ماهی کاردینال لکه بال Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (ماهیان استخوانی عالی: آپوگونیده) از آب های دریایی سوریه (شرق مدیترانه)، Iranian Journal of Ichthyology، 6(2)، 138-142. magiran.com/p2006752
Firas ALSHAWY, Amir IBRAHIM, Chirine HUSSEIN, Murhaf LAHLAH, (2019). First record of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian marine waters (Eastern Mediterranean), Iranian Journal of Ichthyology, 6(2), 138-142. magiran.com/p2006752
فیراس الشاوی، امیر ابراهیم، چیرینه حسین، مورهاف لاهلاه، اولین گزارش ماهی کاردینال لکه بال Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (ماهیان استخوانی عالی: آپوگونیده) از آب های دریایی سوریه (شرق مدیترانه). Iranian Journal of Ichthyology، 1398؛ 6(2): 138-142. magiran.com/p2006752
Firas ALSHAWY, Amir IBRAHIM, Chirine HUSSEIN, Murhaf LAHLAH, First record of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian marine waters (Eastern Mediterranean), Iranian Journal of Ichthyology, 2019; 6(2): 138-142. magiran.com/p2006752
فیراس الشاوی، امیر ابراهیم، چیرینه حسین، مورهاف لاهلاه، "اولین گزارش ماهی کاردینال لکه بال Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (ماهیان استخوانی عالی: آپوگونیده) از آب های دریایی سوریه (شرق مدیترانه)"، Iranian Journal of Ichthyology 6، شماره 2 (1398): 138-142. magiran.com/p2006752
Firas ALSHAWY, Amir IBRAHIM, Chirine HUSSEIN, Murhaf LAHLAH, "First record of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian marine waters (Eastern Mediterranean)", Iranian Journal of Ichthyology 6, no.2 (2019): 138-142. magiran.com/p2006752
فیراس الشاوی، امیر ابراهیم، چیرینه حسین، مورهاف لاهلاه، (1398). 'اولین گزارش ماهی کاردینال لکه بال Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (ماهیان استخوانی عالی: آپوگونیده) از آب های دریایی سوریه (شرق مدیترانه)'، Iranian Journal of Ichthyology، 6(2)، صص.138-142. magiran.com/p2006752
Firas ALSHAWY, Amir IBRAHIM, Chirine HUSSEIN, Murhaf LAHLAH, (2019). 'First record of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian marine waters (Eastern Mediterranean)', Iranian Journal of Ichthyology, 6(2), pp.138-142. magiran.com/p2006752
فیراس الشاوی؛ امیر ابراهیم؛ چیرینه حسین؛ مورهاف لاهلاه. "اولین گزارش ماهی کاردینال لکه بال Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (ماهیان استخوانی عالی: آپوگونیده) از آب های دریایی سوریه (شرق مدیترانه)". Iranian Journal of Ichthyology، 6 ،2 ، 1398، 138-142. magiran.com/p2006752
Firas ALSHAWY; Amir IBRAHIM; Chirine HUSSEIN; Murhaf LAHLAH. "First record of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian marine waters (Eastern Mediterranean)", Iranian Journal of Ichthyology, 6, 2, 2019, 138-142. magiran.com/p2006752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال