ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران سهراب زاده، محسن نیازی، اعظم نژادی، هادی افرا، (1398). شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان، فصلنامه زن و جامعه، 10(2)، 217-240. magiran.com/p2006985
Mehran Sohrab Zade, Mohsen Niazi, Azam Nejadi, Hadi Afra , (2019). Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies, Journal of Woman & Society, 10(2), 217-240. magiran.com/p2006985
مهران سهراب زاده، محسن نیازی، اعظم نژادی، هادی افرا، شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان. فصلنامه زن و جامعه، 1398؛ 10(2): 217-240. magiran.com/p2006985
Mehran Sohrab Zade, Mohsen Niazi, Azam Nejadi, Hadi Afra , Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies, Journal of Woman & Society, 2019; 10(2): 217-240. magiran.com/p2006985
مهران سهراب زاده، محسن نیازی، اعظم نژادی، هادی افرا، "شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان"، فصلنامه زن و جامعه 10، شماره 2 (1398): 217-240. magiran.com/p2006985
Mehran Sohrab Zade, Mohsen Niazi, Azam Nejadi, Hadi Afra , "Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies", Journal of Woman & Society 10, no.2 (2019): 217-240. magiran.com/p2006985
مهران سهراب زاده، محسن نیازی، اعظم نژادی، هادی افرا، (1398). 'شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان'، فصلنامه زن و جامعه، 10(2)، صص.217-240. magiran.com/p2006985
Mehran Sohrab Zade, Mohsen Niazi, Azam Nejadi, Hadi Afra , (2019). 'Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies', Journal of Woman & Society, 10(2), pp.217-240. magiran.com/p2006985
مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ اعظم نژادی؛ هادی افرا. "شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان". فصلنامه زن و جامعه، 10 ،2 ، 1398، 217-240. magiran.com/p2006985
Mehran Sohrab Zade; Mohsen Niazi; Azam Nejadi; Hadi Afra . "Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies", Journal of Woman & Society, 10, 2, 2019, 217-240. magiran.com/p2006985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال