ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن وفایی، مهدی پارسا، احمد نظامی، علی گنجعلی، علیرضا نوروزی شرف، (1398). بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ های منتخب عدس، مجله به زراعی کشاورزی، 21(2)، 131-148. magiran.com/p2007195
Mohammad Hasan Vafaei, Mahdi Parsa , Ahmad Nezami, Ali Ganjeali, Alireza Noroozi Sharaf, (2019). Effect of drought stress on Leaf Chlorophyll fluorescence, yield, yield components and economic water use efficiency of selected lentil genotypes, Journal of Crop Improvment, 21(2), 131-148. magiran.com/p2007195
محمدحسن وفایی، مهدی پارسا، احمد نظامی، علی گنجعلی، علیرضا نوروزی شرف، بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ های منتخب عدس. مجله به زراعی کشاورزی، 1398؛ 21(2): 131-148. magiran.com/p2007195
Mohammad Hasan Vafaei, Mahdi Parsa , Ahmad Nezami, Ali Ganjeali, Alireza Noroozi Sharaf, Effect of drought stress on Leaf Chlorophyll fluorescence, yield, yield components and economic water use efficiency of selected lentil genotypes, Journal of Crop Improvment, 2019; 21(2): 131-148. magiran.com/p2007195
محمدحسن وفایی، مهدی پارسا، احمد نظامی، علی گنجعلی، علیرضا نوروزی شرف، "بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ های منتخب عدس"، مجله به زراعی کشاورزی 21، شماره 2 (1398): 131-148. magiran.com/p2007195
Mohammad Hasan Vafaei, Mahdi Parsa , Ahmad Nezami, Ali Ganjeali, Alireza Noroozi Sharaf, "Effect of drought stress on Leaf Chlorophyll fluorescence, yield, yield components and economic water use efficiency of selected lentil genotypes", Journal of Crop Improvment 21, no.2 (2019): 131-148. magiran.com/p2007195
محمدحسن وفایی، مهدی پارسا، احمد نظامی، علی گنجعلی، علیرضا نوروزی شرف، (1398). 'بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ های منتخب عدس'، مجله به زراعی کشاورزی، 21(2)، صص.131-148. magiran.com/p2007195
Mohammad Hasan Vafaei, Mahdi Parsa , Ahmad Nezami, Ali Ganjeali, Alireza Noroozi Sharaf, (2019). 'Effect of drought stress on Leaf Chlorophyll fluorescence, yield, yield components and economic water use efficiency of selected lentil genotypes', Journal of Crop Improvment, 21(2), pp.131-148. magiran.com/p2007195
محمدحسن وفایی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ علی گنجعلی؛ علیرضا نوروزی شرف. "بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ های منتخب عدس". مجله به زراعی کشاورزی، 21 ،2 ، 1398، 131-148. magiran.com/p2007195
Mohammad Hasan Vafaei; Mahdi Parsa ; Ahmad Nezami; Ali Ganjeali; Alireza Noroozi Sharaf. "Effect of drought stress on Leaf Chlorophyll fluorescence, yield, yield components and economic water use efficiency of selected lentil genotypes", Journal of Crop Improvment, 21, 2, 2019, 131-148. magiran.com/p2007195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال