ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره انصار، مهدی برادران فیروزآبادی، سراله گالشی، احمد غلامی، مهدیه پارساییان، (1398). اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی، مجله به زراعی کشاورزی، 21(2)، 149-166. magiran.com/p2007196
Zohre Ansar , Mehdi Baradaran Firouzabadi, Serolah Galeshi, Ahmad Gholami, Mahdieh Parsaian, (2019). The effect of Origanum vulgare and Zatria mutifora essence on yield, yield components and antioxidant enzymes of Sesamum indicum L under drought stress, Journal of Crop Improvment, 21(2), 149-166. magiran.com/p2007196
زهره انصار، مهدی برادران فیروزآبادی، سراله گالشی، احمد غلامی، مهدیه پارساییان، اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی. مجله به زراعی کشاورزی، 1398؛ 21(2): 149-166. magiran.com/p2007196
Zohre Ansar , Mehdi Baradaran Firouzabadi, Serolah Galeshi, Ahmad Gholami, Mahdieh Parsaian, The effect of Origanum vulgare and Zatria mutifora essence on yield, yield components and antioxidant enzymes of Sesamum indicum L under drought stress, Journal of Crop Improvment, 2019; 21(2): 149-166. magiran.com/p2007196
زهره انصار، مهدی برادران فیروزآبادی، سراله گالشی، احمد غلامی، مهدیه پارساییان، "اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی"، مجله به زراعی کشاورزی 21، شماره 2 (1398): 149-166. magiran.com/p2007196
Zohre Ansar , Mehdi Baradaran Firouzabadi, Serolah Galeshi, Ahmad Gholami, Mahdieh Parsaian, "The effect of Origanum vulgare and Zatria mutifora essence on yield, yield components and antioxidant enzymes of Sesamum indicum L under drought stress", Journal of Crop Improvment 21, no.2 (2019): 149-166. magiran.com/p2007196
زهره انصار، مهدی برادران فیروزآبادی، سراله گالشی، احمد غلامی، مهدیه پارساییان، (1398). 'اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی'، مجله به زراعی کشاورزی، 21(2)، صص.149-166. magiran.com/p2007196
Zohre Ansar , Mehdi Baradaran Firouzabadi, Serolah Galeshi, Ahmad Gholami, Mahdieh Parsaian, (2019). 'The effect of Origanum vulgare and Zatria mutifora essence on yield, yield components and antioxidant enzymes of Sesamum indicum L under drought stress', Journal of Crop Improvment, 21(2), pp.149-166. magiran.com/p2007196
زهره انصار؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ سراله گالشی؛ احمد غلامی؛ مهدیه پارساییان. "اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی". مجله به زراعی کشاورزی، 21 ،2 ، 1398، 149-166. magiran.com/p2007196
Zohre Ansar ; Mehdi Baradaran Firouzabadi; Serolah Galeshi; Ahmad Gholami; Mahdieh Parsaian. "The effect of Origanum vulgare and Zatria mutifora essence on yield, yield components and antioxidant enzymes of Sesamum indicum L under drought stress", Journal of Crop Improvment, 21, 2, 2019, 149-166. magiran.com/p2007196
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال