ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه پورمحمدرضای تجریشی، رقیه طراح حامد نظام، گیتا موللی، (1398). تاثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با کم توانی جسمی حرکتی، فصلنامه توانبخشی، 20(2)، 98-113. magiran.com/p2007306
Masoume Pourmohamadreza Tajrishi, Roghayeh Tarrah Hamed Nezam, Guita Movallali, (2019). Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities, Archives of Rehabilitation, 20(2), 98-113. magiran.com/p2007306
معصومه پورمحمدرضای تجریشی، رقیه طراح حامد نظام، گیتا موللی، تاثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با کم توانی جسمی حرکتی. فصلنامه توانبخشی، 1398؛ 20(2): 98-113. magiran.com/p2007306
Masoume Pourmohamadreza Tajrishi, Roghayeh Tarrah Hamed Nezam, Guita Movallali, Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities, Archives of Rehabilitation, 2019; 20(2): 98-113. magiran.com/p2007306
معصومه پورمحمدرضای تجریشی، رقیه طراح حامد نظام، گیتا موللی، "تاثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با کم توانی جسمی حرکتی"، فصلنامه توانبخشی 20، شماره 2 (1398): 98-113. magiran.com/p2007306
Masoume Pourmohamadreza Tajrishi, Roghayeh Tarrah Hamed Nezam, Guita Movallali, "Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities", Archives of Rehabilitation 20, no.2 (2019): 98-113. magiran.com/p2007306
معصومه پورمحمدرضای تجریشی، رقیه طراح حامد نظام، گیتا موللی، (1398). 'تاثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با کم توانی جسمی حرکتی'، فصلنامه توانبخشی، 20(2)، صص.98-113. magiran.com/p2007306
Masoume Pourmohamadreza Tajrishi, Roghayeh Tarrah Hamed Nezam, Guita Movallali, (2019). 'Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities', Archives of Rehabilitation, 20(2), pp.98-113. magiran.com/p2007306
معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ رقیه طراح حامد نظام؛ گیتا موللی. "تاثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با کم توانی جسمی حرکتی". فصلنامه توانبخشی، 20 ،2 ، 1398، 98-113. magiran.com/p2007306
Masoume Pourmohamadreza Tajrishi; Roghayeh Tarrah Hamed Nezam; Guita Movallali. "Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities", Archives of Rehabilitation, 20, 2, 2019, 98-113. magiran.com/p2007306
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال