ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پیفه، رخسانه ریگی، حمید زارعی، فریده صوفی، (1398). بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان، نشریه حسابداری سلامت، 8(1)، 70-88. magiran.com/p2007484
A. Pifeh , R. Righi, H. Zarei, F. Soofi, (2019). Investigating the Effectiveness of Implementing Performance-Based Payment Plan on Sistan and Baluchestan University of Medical Sciences, Journal of Health Accounting, 8(1), 70-88. magiran.com/p2007484
احمد پیفه، رخسانه ریگی، حمید زارعی، فریده صوفی، بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان. نشریه حسابداری سلامت، 1398؛ 8(1): 70-88. magiran.com/p2007484
A. Pifeh , R. Righi, H. Zarei, F. Soofi, Investigating the Effectiveness of Implementing Performance-Based Payment Plan on Sistan and Baluchestan University of Medical Sciences, Journal of Health Accounting, 2019; 8(1): 70-88. magiran.com/p2007484
احمد پیفه، رخسانه ریگی، حمید زارعی، فریده صوفی، "بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان"، نشریه حسابداری سلامت 8، شماره 1 (1398): 70-88. magiran.com/p2007484
A. Pifeh , R. Righi, H. Zarei, F. Soofi, "Investigating the Effectiveness of Implementing Performance-Based Payment Plan on Sistan and Baluchestan University of Medical Sciences", Journal of Health Accounting 8, no.1 (2019): 70-88. magiran.com/p2007484
احمد پیفه، رخسانه ریگی، حمید زارعی، فریده صوفی، (1398). 'بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان'، نشریه حسابداری سلامت، 8(1)، صص.70-88. magiran.com/p2007484
A. Pifeh , R. Righi, H. Zarei, F. Soofi, (2019). 'Investigating the Effectiveness of Implementing Performance-Based Payment Plan on Sistan and Baluchestan University of Medical Sciences', Journal of Health Accounting, 8(1), pp.70-88. magiran.com/p2007484
احمد پیفه؛ رخسانه ریگی؛ حمید زارعی؛ فریده صوفی. "بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان". نشریه حسابداری سلامت، 8 ،1 ، 1398، 70-88. magiran.com/p2007484
A. Pifeh ; R. Righi; H. Zarei; F. Soofi. "Investigating the Effectiveness of Implementing Performance-Based Payment Plan on Sistan and Baluchestan University of Medical Sciences", Journal of Health Accounting, 8, 1, 2019, 70-88. magiran.com/p2007484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال