ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد نحوی نیا، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی، (1398). ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان)، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(3)، 567-579. magiran.com/p2007637
Mohammad Javad Nahvinia, Abdolmajid Liaghat , Fariborz Abbasi, (2019). The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan), Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(3), 567-579. magiran.com/p2007637
محمد جواد نحوی نیا، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی، ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(3): 567-579. magiran.com/p2007637
Mohammad Javad Nahvinia, Abdolmajid Liaghat , Fariborz Abbasi, The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan), Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(3): 567-579. magiran.com/p2007637
محمد جواد نحوی نیا، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی، "ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان)"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 3 (1398): 567-579. magiran.com/p2007637
Mohammad Javad Nahvinia, Abdolmajid Liaghat , Fariborz Abbasi, "The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan)", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.3 (2019): 567-579. magiran.com/p2007637
محمد جواد نحوی نیا، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی، (1398). 'ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان)'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(3)، صص.567-579. magiran.com/p2007637
Mohammad Javad Nahvinia, Abdolmajid Liaghat , Fariborz Abbasi, (2019). 'The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan)', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(3), pp.567-579. magiran.com/p2007637
محمد جواد نحوی نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی. "ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان)". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،3 ، 1398، 567-579. magiran.com/p2007637
Mohammad Javad Nahvinia; Abdolmajid Liaghat ; Fariborz Abbasi. "The evaluation of irrigation network by using classic and new concepts of irrigation efficiency (Case study: Hamody irrigation system of khozestan)", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 3, 2019, 567-579. magiran.com/p2007637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال