ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا آقاشریعتمداری، بابک محمدی، روزبه موذن زاده، (1398). تعیین متغیرهای ورودی برای تخمین تابش خورشیدی با استفاده از تئوری آنتروپی و تحلیل مولفه اصلی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(3)، 625-639. magiran.com/p2007642
Zahra Aghashariatmadari , Babak Mohammadi, Roozbeh Moazenzadeh, (2019). Determination of Input Variables to Estimate Solar Radiation Using Entropy Theory and Principal Component Analysis, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(3), 625-639. magiran.com/p2007642
زهرا آقاشریعتمداری، بابک محمدی، روزبه موذن زاده، تعیین متغیرهای ورودی برای تخمین تابش خورشیدی با استفاده از تئوری آنتروپی و تحلیل مولفه اصلی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(3): 625-639. magiran.com/p2007642
Zahra Aghashariatmadari , Babak Mohammadi, Roozbeh Moazenzadeh, Determination of Input Variables to Estimate Solar Radiation Using Entropy Theory and Principal Component Analysis, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(3): 625-639. magiran.com/p2007642
زهرا آقاشریعتمداری، بابک محمدی، روزبه موذن زاده، "تعیین متغیرهای ورودی برای تخمین تابش خورشیدی با استفاده از تئوری آنتروپی و تحلیل مولفه اصلی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 3 (1398): 625-639. magiran.com/p2007642
Zahra Aghashariatmadari , Babak Mohammadi, Roozbeh Moazenzadeh, "Determination of Input Variables to Estimate Solar Radiation Using Entropy Theory and Principal Component Analysis", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.3 (2019): 625-639. magiran.com/p2007642
زهرا آقاشریعتمداری، بابک محمدی، روزبه موذن زاده، (1398). 'تعیین متغیرهای ورودی برای تخمین تابش خورشیدی با استفاده از تئوری آنتروپی و تحلیل مولفه اصلی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(3)، صص.625-639. magiran.com/p2007642
Zahra Aghashariatmadari , Babak Mohammadi, Roozbeh Moazenzadeh, (2019). 'Determination of Input Variables to Estimate Solar Radiation Using Entropy Theory and Principal Component Analysis', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(3), pp.625-639. magiran.com/p2007642
زهرا آقاشریعتمداری؛ بابک محمدی؛ روزبه موذن زاده. "تعیین متغیرهای ورودی برای تخمین تابش خورشیدی با استفاده از تئوری آنتروپی و تحلیل مولفه اصلی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،3 ، 1398، 625-639. magiran.com/p2007642
Zahra Aghashariatmadari ; Babak Mohammadi; Roozbeh Moazenzadeh. "Determination of Input Variables to Estimate Solar Radiation Using Entropy Theory and Principal Component Analysis", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 3, 2019, 625-639. magiran.com/p2007642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال