ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرانک فقیری، دلنیا حاجی احمدی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی، (1398). ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(3)، 19-35. magiran.com/p2007669
Faranak Faghiri, Delnia Hajiahmadi, Jamil Amanollahi, Farshid Ghorbani , (2019). Ecological risk assessment and source identification of heavy metals including lead, arsenic, cadmium and zinc in surface water and sediments from Gheshlagh river, Sanandaj, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(3), 19-35. magiran.com/p2007669
فرانک فقیری، دلنیا حاجی احمدی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی، ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(3): 19-35. magiran.com/p2007669
Faranak Faghiri, Delnia Hajiahmadi, Jamil Amanollahi, Farshid Ghorbani , Ecological risk assessment and source identification of heavy metals including lead, arsenic, cadmium and zinc in surface water and sediments from Gheshlagh river, Sanandaj, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(3): 19-35. magiran.com/p2007669
فرانک فقیری، دلنیا حاجی احمدی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی، "ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 3 (1398): 19-35. magiran.com/p2007669
Faranak Faghiri, Delnia Hajiahmadi, Jamil Amanollahi, Farshid Ghorbani , "Ecological risk assessment and source identification of heavy metals including lead, arsenic, cadmium and zinc in surface water and sediments from Gheshlagh river, Sanandaj", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.3 (2019): 19-35. magiran.com/p2007669
فرانک فقیری، دلنیا حاجی احمدی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی، (1398). 'ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(3)، صص.19-35. magiran.com/p2007669
Faranak Faghiri, Delnia Hajiahmadi, Jamil Amanollahi, Farshid Ghorbani , (2019). 'Ecological risk assessment and source identification of heavy metals including lead, arsenic, cadmium and zinc in surface water and sediments from Gheshlagh river, Sanandaj', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(3), pp.19-35. magiran.com/p2007669
فرانک فقیری؛ دلنیا حاجی احمدی؛ جمیل امان اللهی؛ فرشید قربانی. "ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،3 ، 1398، 19-35. magiran.com/p2007669
Faranak Faghiri; Delnia Hajiahmadi; Jamil Amanollahi; Farshid Ghorbani . "Ecological risk assessment and source identification of heavy metals including lead, arsenic, cadmium and zinc in surface water and sediments from Gheshlagh river, Sanandaj", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 3, 2019, 19-35. magiran.com/p2007669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال