ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده انیس آهنگر، حسین محمد زاده، (1396). تاثیر سیاست های افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان قاین)، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، 9-17. magiran.com/p2007834
Azadeh Anis Ahangar , Hossein Mohammadzadeh, (2017). Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City), Environmental Law, 2(2), 9-17. magiran.com/p2007834
آزاده انیس آهنگر، حسین محمد زاده، تاثیر سیاست های افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان قاین). نشریه حقوق محیط زیست، 1396؛ 2(2): 9-17. magiran.com/p2007834
Azadeh Anis Ahangar , Hossein Mohammadzadeh, Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City), Environmental Law, 2017; 2(2): 9-17. magiran.com/p2007834
آزاده انیس آهنگر، حسین محمد زاده، "تاثیر سیاست های افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان قاین)"، نشریه حقوق محیط زیست 2، شماره 2 (1396): 9-17. magiran.com/p2007834
Azadeh Anis Ahangar , Hossein Mohammadzadeh, "Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City)", Environmental Law 2, no.2 (2017): 9-17. magiran.com/p2007834
آزاده انیس آهنگر، حسین محمد زاده، (1396). 'تاثیر سیاست های افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان قاین)'، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، صص.9-17. magiran.com/p2007834
Azadeh Anis Ahangar , Hossein Mohammadzadeh, (2017). 'Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City)', Environmental Law, 2(2), pp.9-17. magiran.com/p2007834
آزاده انیس آهنگر؛ حسین محمد زاده. "تاثیر سیاست های افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان قاین)". نشریه حقوق محیط زیست، 2 ،2 ، 1396، 9-17. magiran.com/p2007834
Azadeh Anis Ahangar ; Hossein Mohammadzadeh. "Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City)", Environmental Law, 2, 2, 2017, 9-17. magiran.com/p2007834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال