ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباس پورهاشمی ، (1396). آینده حقوق بین الملل محیط زیست: ظرفیت ها و محدودیت ها، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، 28-36. magiran.com/p2007836
Syyd Abbas Pour Hashemi, (2017). The Future of International Environmental Law: Capacities and Limitations, Environmental Law, 2(2), 28-36. magiran.com/p2007836
سید عباس پورهاشمی ، آینده حقوق بین الملل محیط زیست: ظرفیت ها و محدودیت ها. نشریه حقوق محیط زیست، 1396؛ 2(2): 28-36. magiran.com/p2007836
Syyd Abbas Pour Hashemi, The Future of International Environmental Law: Capacities and Limitations, Environmental Law, 2017; 2(2): 28-36. magiran.com/p2007836
سید عباس پورهاشمی ، "آینده حقوق بین الملل محیط زیست: ظرفیت ها و محدودیت ها"، نشریه حقوق محیط زیست 2، شماره 2 (1396): 28-36. magiran.com/p2007836
Syyd Abbas Pour Hashemi, "The Future of International Environmental Law: Capacities and Limitations", Environmental Law 2, no.2 (2017): 28-36. magiran.com/p2007836
سید عباس پورهاشمی ، (1396). 'آینده حقوق بین الملل محیط زیست: ظرفیت ها و محدودیت ها'، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، صص.28-36. magiran.com/p2007836
Syyd Abbas Pour Hashemi, (2017). 'The Future of International Environmental Law: Capacities and Limitations', Environmental Law, 2(2), pp.28-36. magiran.com/p2007836
سید عباس پورهاشمی . "آینده حقوق بین الملل محیط زیست: ظرفیت ها و محدودیت ها". نشریه حقوق محیط زیست، 2 ،2 ، 1396، 28-36. magiran.com/p2007836
Syyd Abbas Pour Hashemi. "The Future of International Environmental Law: Capacities and Limitations", Environmental Law, 2, 2, 2017, 28-36. magiran.com/p2007836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال