ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عسکر جلالیان ، (1396). معضل وجود نیروگاه های هسته ای و آلودگی های ناشی از آنها در مناطق مرزی از نگاه قوانین بین المللی، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، 48-58. magiran.com/p2007838
Askar Jalalian , (2017). Existence of Nuclear Power Plants and Pollution Problems in the Border Areas From the Perspective of International Law, Environmental Law, 2(2), 48-58. magiran.com/p2007838
عسکر جلالیان ، معضل وجود نیروگاه های هسته ای و آلودگی های ناشی از آنها در مناطق مرزی از نگاه قوانین بین المللی. نشریه حقوق محیط زیست، 1396؛ 2(2): 48-58. magiran.com/p2007838
Askar Jalalian , Existence of Nuclear Power Plants and Pollution Problems in the Border Areas From the Perspective of International Law, Environmental Law, 2017; 2(2): 48-58. magiran.com/p2007838
عسکر جلالیان ، "معضل وجود نیروگاه های هسته ای و آلودگی های ناشی از آنها در مناطق مرزی از نگاه قوانین بین المللی"، نشریه حقوق محیط زیست 2، شماره 2 (1396): 48-58. magiran.com/p2007838
Askar Jalalian , "Existence of Nuclear Power Plants and Pollution Problems in the Border Areas From the Perspective of International Law", Environmental Law 2, no.2 (2017): 48-58. magiran.com/p2007838
عسکر جلالیان ، (1396). 'معضل وجود نیروگاه های هسته ای و آلودگی های ناشی از آنها در مناطق مرزی از نگاه قوانین بین المللی'، نشریه حقوق محیط زیست، 2(2)، صص.48-58. magiran.com/p2007838
Askar Jalalian , (2017). 'Existence of Nuclear Power Plants and Pollution Problems in the Border Areas From the Perspective of International Law', Environmental Law, 2(2), pp.48-58. magiran.com/p2007838
عسکر جلالیان . "معضل وجود نیروگاه های هسته ای و آلودگی های ناشی از آنها در مناطق مرزی از نگاه قوانین بین المللی". نشریه حقوق محیط زیست، 2 ،2 ، 1396، 48-58. magiran.com/p2007838
Askar Jalalian . "Existence of Nuclear Power Plants and Pollution Problems in the Border Areas From the Perspective of International Law", Environmental Law, 2, 2, 2017, 48-58. magiran.com/p2007838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال