ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله رشیدزاده، اسکندر فتحی آذر، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(53)، 131-153. magiran.com/p2007945
Abdollah Rashidzade , Eskandar Fathiazar, Rahin Badri Gharghari, Touraj Hashemi, (2019). Effectiveness of Metacognitive Selfreguleted Learning Strategies Training in Academic Procrastination and Academic Negative Emotions, Modern psychological research, 14(53), 131-153. magiran.com/p2007945
عبدالله رشیدزاده، اسکندر فتحی آذر، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(53): 131-153. magiran.com/p2007945
Abdollah Rashidzade , Eskandar Fathiazar, Rahin Badri Gharghari, Touraj Hashemi, Effectiveness of Metacognitive Selfreguleted Learning Strategies Training in Academic Procrastination and Academic Negative Emotions, Modern psychological research, 2019; 14(53): 131-153. magiran.com/p2007945
عبدالله رشیدزاده، اسکندر فتحی آذر، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، "اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 53 (1398): 131-153. magiran.com/p2007945
Abdollah Rashidzade , Eskandar Fathiazar, Rahin Badri Gharghari, Touraj Hashemi, "Effectiveness of Metacognitive Selfreguleted Learning Strategies Training in Academic Procrastination and Academic Negative Emotions", Modern psychological research 14, no.53 (2019): 131-153. magiran.com/p2007945
عبدالله رشیدزاده، اسکندر فتحی آذر، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، (1398). 'اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(53)، صص.131-153. magiran.com/p2007945
Abdollah Rashidzade , Eskandar Fathiazar, Rahin Badri Gharghari, Touraj Hashemi, (2019). 'Effectiveness of Metacognitive Selfreguleted Learning Strategies Training in Academic Procrastination and Academic Negative Emotions', Modern psychological research, 14(53), pp.131-153. magiran.com/p2007945
عبدالله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ تورج هاشمی. "اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،53 ، 1398، 131-153. magiran.com/p2007945
Abdollah Rashidzade ; Eskandar Fathiazar; Rahin Badri Gharghari; Touraj Hashemi. "Effectiveness of Metacognitive Selfreguleted Learning Strategies Training in Academic Procrastination and Academic Negative Emotions", Modern psychological research, 14, 53, 2019, 131-153. magiran.com/p2007945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال