ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز عینی، محمد نریمانی، (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، 1-12. magiran.com/p2008133
Sanaz Einy, Mohammad Narimani, (2019). Effectiveness of Mentalization based Therapy on Ego-Strength and Defense Mechanisms in People with Borderline Personality Disorder, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), 1-12. magiran.com/p2008133
ساناز عینی، محمد نریمانی، اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1398؛ 7(3): 1-12. magiran.com/p2008133
Sanaz Einy, Mohammad Narimani, Effectiveness of Mentalization based Therapy on Ego-Strength and Defense Mechanisms in People with Borderline Personality Disorder, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(3): 1-12. magiran.com/p2008133
ساناز عینی، محمد نریمانی، "اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2008133
Sanaz Einy, Mohammad Narimani, "Effectiveness of Mentalization based Therapy on Ego-Strength and Defense Mechanisms in People with Borderline Personality Disorder", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2008133
ساناز عینی، محمد نریمانی، (1398). 'اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، صص.1-12. magiran.com/p2008133
Sanaz Einy, Mohammad Narimani, (2019). 'Effectiveness of Mentalization based Therapy on Ego-Strength and Defense Mechanisms in People with Borderline Personality Disorder', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), pp.1-12. magiran.com/p2008133
ساناز عینی؛ محمد نریمانی. "اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2008133
Sanaz Einy; Mohammad Narimani. "Effectiveness of Mentalization based Therapy on Ego-Strength and Defense Mechanisms in People with Borderline Personality Disorder", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2008133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال