ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود شیخ، شهین رمضانی، گلاله مقصودی، خالد احمدی، (1398). تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، 13-22. magiran.com/p2008134
Mahmoud Sheikh, Shahin Ramezani, Golaleh Maghsoudy, Khaled Ahmadi, (2019). The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), 13-22. magiran.com/p2008134
محمود شیخ، شهین رمضانی، گلاله مقصودی، خالد احمدی، تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1398؛ 7(3): 13-22. magiran.com/p2008134
Mahmoud Sheikh, Shahin Ramezani, Golaleh Maghsoudy, Khaled Ahmadi, The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(3): 13-22. magiran.com/p2008134
محمود شیخ، شهین رمضانی، گلاله مقصودی، خالد احمدی، "تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 3 (1398): 13-22. magiran.com/p2008134
Mahmoud Sheikh, Shahin Ramezani, Golaleh Maghsoudy, Khaled Ahmadi, "The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.3 (2019): 13-22. magiran.com/p2008134
محمود شیخ، شهین رمضانی، گلاله مقصودی، خالد احمدی، (1398). 'تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، صص.13-22. magiran.com/p2008134
Mahmoud Sheikh, Shahin Ramezani, Golaleh Maghsoudy, Khaled Ahmadi, (2019). 'The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), pp.13-22. magiran.com/p2008134
محمود شیخ؛ شهین رمضانی؛ گلاله مقصودی؛ خالد احمدی. "تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،3 ، 1398، 13-22. magiran.com/p2008134
Mahmoud Sheikh; Shahin Ramezani; Golaleh Maghsoudy; Khaled Ahmadi. "The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 3, 2019, 13-22. magiran.com/p2008134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال