ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده، (1398). موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، 42-50. magiran.com/p2008137
Davoud Sadeh, Hamidreza Saeednia, Peter Steidl, Kambiz Heidarzadeh, (2019). Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), 42-50. magiran.com/p2008137
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده، موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1398؛ 7(3): 42-50. magiran.com/p2008137
Davoud Sadeh, Hamidreza Saeednia, Peter Steidl, Kambiz Heidarzadeh, Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(3): 42-50. magiran.com/p2008137
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده، "موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 3 (1398): 42-50. magiran.com/p2008137
Davoud Sadeh, Hamidreza Saeednia, Peter Steidl, Kambiz Heidarzadeh, "Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.3 (2019): 42-50. magiran.com/p2008137
داود ساده، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده، (1398). 'موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، صص.42-50. magiran.com/p2008137
Davoud Sadeh, Hamidreza Saeednia, Peter Steidl, Kambiz Heidarzadeh, (2019). 'Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), pp.42-50. magiran.com/p2008137
داود ساده؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ پیتر استایدل؛ کامبیز حیدرزاده. "موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،3 ، 1398، 42-50. magiran.com/p2008137
Davoud Sadeh; Hamidreza Saeednia; Peter Steidl; Kambiz Heidarzadeh. "Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 3, 2019, 42-50. magiran.com/p2008137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال