ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، محمد مهدی باکی هاشمی، (1398). نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، 51-60. magiran.com/p2008138
Abbas Ebrahimi, Hooshmand Bagheri Gara Bollagh, Mohsen Eynali, Mohammad Mehdi Baki Hashemi, (2019). The Role of Organizational Trauma on Silence and Organizational Cynicism in a Health Service Provider Center, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), 51-60. magiran.com/p2008138
عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، محمد مهدی باکی هاشمی، نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1398؛ 7(3): 51-60. magiran.com/p2008138
Abbas Ebrahimi, Hooshmand Bagheri Gara Bollagh, Mohsen Eynali, Mohammad Mehdi Baki Hashemi, The Role of Organizational Trauma on Silence and Organizational Cynicism in a Health Service Provider Center, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(3): 51-60. magiran.com/p2008138
عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، محمد مهدی باکی هاشمی، "نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 3 (1398): 51-60. magiran.com/p2008138
Abbas Ebrahimi, Hooshmand Bagheri Gara Bollagh, Mohsen Eynali, Mohammad Mehdi Baki Hashemi, "The Role of Organizational Trauma on Silence and Organizational Cynicism in a Health Service Provider Center", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.3 (2019): 51-60. magiran.com/p2008138
عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، محمد مهدی باکی هاشمی، (1398). 'نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، صص.51-60. magiran.com/p2008138
Abbas Ebrahimi, Hooshmand Bagheri Gara Bollagh, Mohsen Eynali, Mohammad Mehdi Baki Hashemi, (2019). 'The Role of Organizational Trauma on Silence and Organizational Cynicism in a Health Service Provider Center', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), pp.51-60. magiran.com/p2008138
عباس ابراهیمی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی؛ محمد مهدی باکی هاشمی. "نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،3 ، 1398، 51-60. magiran.com/p2008138
Abbas Ebrahimi; Hooshmand Bagheri Gara Bollagh; Mohsen Eynali; Mohammad Mehdi Baki Hashemi. "The Role of Organizational Trauma on Silence and Organizational Cynicism in a Health Service Provider Center", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 3, 2019, 51-60. magiran.com/p2008138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال