ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه داودیان، رضا ختوان هفشجانی، علی کدیور، مصطفی مدرس موسوی، احسان عالی، امیر قائمی، بهنام بختیاری مقدم، صادق شیریان، (1398). نقش مسیر نورواندکرین کیسپتین -نوروکینین B- دی نورفین در باروری مردان و ارتباط آن با ملاتونین، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، 74-90. magiran.com/p2008140
Najmeh Davoodian, Reza Khetvan, Hafshejani, Ali Kadivar, Mostafa Modarres Mousavi, Ehsan Aali, Amir Gheami, Behnam Bakhtiari Moghaddam, Sadegh Shirian, (2019). Neuroendocrine Role of Kisspeptin-Neurokinin B-Dynorphin Pathway in Male Fertility and its Correlation with Melatonin, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), 74-90. magiran.com/p2008140
نجمه داودیان، رضا ختوان هفشجانی، علی کدیور، مصطفی مدرس موسوی، احسان عالی، امیر قائمی، بهنام بختیاری مقدم، صادق شیریان، نقش مسیر نورواندکرین کیسپتین -نوروکینین B- دی نورفین در باروری مردان و ارتباط آن با ملاتونین. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1398؛ 7(3): 74-90. magiran.com/p2008140
Najmeh Davoodian, Reza Khetvan, Hafshejani, Ali Kadivar, Mostafa Modarres Mousavi, Ehsan Aali, Amir Gheami, Behnam Bakhtiari Moghaddam, Sadegh Shirian, Neuroendocrine Role of Kisspeptin-Neurokinin B-Dynorphin Pathway in Male Fertility and its Correlation with Melatonin, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(3): 74-90. magiran.com/p2008140
نجمه داودیان، رضا ختوان هفشجانی، علی کدیور، مصطفی مدرس موسوی، احسان عالی، امیر قائمی، بهنام بختیاری مقدم، صادق شیریان، "نقش مسیر نورواندکرین کیسپتین -نوروکینین B- دی نورفین در باروری مردان و ارتباط آن با ملاتونین"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 3 (1398): 74-90. magiran.com/p2008140
Najmeh Davoodian, Reza Khetvan, Hafshejani, Ali Kadivar, Mostafa Modarres Mousavi, Ehsan Aali, Amir Gheami, Behnam Bakhtiari Moghaddam, Sadegh Shirian, "Neuroendocrine Role of Kisspeptin-Neurokinin B-Dynorphin Pathway in Male Fertility and its Correlation with Melatonin", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.3 (2019): 74-90. magiran.com/p2008140
نجمه داودیان، رضا ختوان هفشجانی، علی کدیور، مصطفی مدرس موسوی، احسان عالی، امیر قائمی، بهنام بختیاری مقدم، صادق شیریان، (1398). 'نقش مسیر نورواندکرین کیسپتین -نوروکینین B- دی نورفین در باروری مردان و ارتباط آن با ملاتونین'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(3)، صص.74-90. magiran.com/p2008140
Najmeh Davoodian, Reza Khetvan, Hafshejani, Ali Kadivar, Mostafa Modarres Mousavi, Ehsan Aali, Amir Gheami, Behnam Bakhtiari Moghaddam, Sadegh Shirian, (2019). 'Neuroendocrine Role of Kisspeptin-Neurokinin B-Dynorphin Pathway in Male Fertility and its Correlation with Melatonin', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(3), pp.74-90. magiran.com/p2008140
نجمه داودیان؛ رضا ختوان هفشجانی؛ علی کدیور؛ مصطفی مدرس موسوی؛ احسان عالی؛ امیر قائمی؛ بهنام بختیاری مقدم؛ صادق شیریان. "نقش مسیر نورواندکرین کیسپتین -نوروکینین B- دی نورفین در باروری مردان و ارتباط آن با ملاتونین". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،3 ، 1398، 74-90. magiran.com/p2008140
Najmeh Davoodian; Reza Khetvan; Hafshejani; Ali Kadivar; Mostafa Modarres Mousavi; Ehsan Aali; Amir Gheami; Behnam Bakhtiari Moghaddam; Sadegh Shirian. "Neuroendocrine Role of Kisspeptin-Neurokinin B-Dynorphin Pathway in Male Fertility and its Correlation with Melatonin", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 3, 2019, 74-90. magiran.com/p2008140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال