ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نجفی، حمید رحیمیان، عباس عباس عباس پور، مرتضی طاهری، (1397). تاملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 31(3)، 85-110. magiran.com/p2008340
Ali Najafi, Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Mortaza Taheri, (2018). Studying Workplace Learning: Case Study, Journal of Management and Development Process, 31(3), 85-110. magiran.com/p2008340
علی نجفی، حمید رحیمیان، عباس عباس عباس پور، مرتضی طاهری، تاملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 1397؛ 31(3): 85-110. magiran.com/p2008340
Ali Najafi, Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Mortaza Taheri, Studying Workplace Learning: Case Study, Journal of Management and Development Process, 2018; 31(3): 85-110. magiran.com/p2008340
علی نجفی، حمید رحیمیان، عباس عباس عباس پور، مرتضی طاهری، "تاملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی"، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 31، شماره 3 (1397): 85-110. magiran.com/p2008340
Ali Najafi, Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Mortaza Taheri, "Studying Workplace Learning: Case Study", Journal of Management and Development Process 31, no.3 (2018): 85-110. magiran.com/p2008340
علی نجفی، حمید رحیمیان، عباس عباس عباس پور، مرتضی طاهری، (1397). 'تاملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی'، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 31(3)، صص.85-110. magiran.com/p2008340
Ali Najafi, Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Mortaza Taheri, (2018). 'Studying Workplace Learning: Case Study', Journal of Management and Development Process, 31(3), pp.85-110. magiran.com/p2008340
علی نجفی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری. "تاملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی". فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 31 ،3 ، 1397، 85-110. magiran.com/p2008340
Ali Najafi; Hamid Rahimian; Abbas Abbaspour; Mortaza Taheri. "Studying Workplace Learning: Case Study", Journal of Management and Development Process, 31, 3, 2018, 85-110. magiran.com/p2008340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال