ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شرفی، ابوالحسن صفرپور، (1398). تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 412-436. magiran.com/p2008526
Fatemeh Sharafi , Abolhasan Safarpour, (2019). Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city, Geography and Human Relations, 1(4), 412-436. magiran.com/p2008526
فاطمه شرفی، ابوالحسن صفرپور، تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان). مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1398؛ 1(4): 412-436. magiran.com/p2008526
Fatemeh Sharafi , Abolhasan Safarpour, Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city, Geography and Human Relations, 2019; 1(4): 412-436. magiran.com/p2008526
فاطمه شرفی، ابوالحسن صفرپور، "تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان)"، مجله جغرافیا و روابط انسانی 1، شماره 4 (1398): 412-436. magiran.com/p2008526
Fatemeh Sharafi , Abolhasan Safarpour, "Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city", Geography and Human Relations 1, no.4 (2019): 412-436. magiran.com/p2008526
فاطمه شرفی، ابوالحسن صفرپور، (1398). 'تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان)'، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، صص.412-436. magiran.com/p2008526
Fatemeh Sharafi , Abolhasan Safarpour, (2019). 'Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city', Geography and Human Relations, 1(4), pp.412-436. magiran.com/p2008526
فاطمه شرفی؛ ابوالحسن صفرپور. "تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان)". مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1 ،4 ، 1398، 412-436. magiran.com/p2008526
Fatemeh Sharafi ; Abolhasan Safarpour. "Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city", Geography and Human Relations, 1, 4, 2019, 412-436. magiran.com/p2008526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال