ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهند ریاضی اصفهانی، ژاله عبدی، الهام احمدنژاد، (1398). روش شناسی و مقایسه ی ابزار جمع آوری پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(1)، 68-74. magiran.com/p2008767
Sahand Riazi, Isfahani, Zhaleh Adbi, Elham Ahmadnezhad , (2019). Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran, Hakim Health Systems research journal , 22(1), 68-74. magiran.com/p2008767
سهند ریاضی اصفهانی، ژاله عبدی، الهام احمدنژاد، روش شناسی و مقایسه ی ابزار جمع آوری پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1398؛ 22(1): 68-74. magiran.com/p2008767
Sahand Riazi, Isfahani, Zhaleh Adbi, Elham Ahmadnezhad , Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran, Hakim Health Systems research journal , 2019; 22(1): 68-74. magiran.com/p2008767
سهند ریاضی اصفهانی، ژاله عبدی، الهام احمدنژاد، "روش شناسی و مقایسه ی ابزار جمع آوری پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 22، شماره 1 (1398): 68-74. magiran.com/p2008767
Sahand Riazi, Isfahani, Zhaleh Adbi, Elham Ahmadnezhad , "Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran", Hakim Health Systems research journal 22, no.1 (2019): 68-74. magiran.com/p2008767
سهند ریاضی اصفهانی، ژاله عبدی، الهام احمدنژاد، (1398). 'روش شناسی و مقایسه ی ابزار جمع آوری پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(1)، صص.68-74. magiran.com/p2008767
Sahand Riazi, Isfahani, Zhaleh Adbi, Elham Ahmadnezhad , (2019). 'Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran', Hakim Health Systems research journal , 22(1), pp.68-74. magiran.com/p2008767
سهند ریاضی اصفهانی؛ ژاله عبدی؛ الهام احمدنژاد. "روش شناسی و مقایسه ی ابزار جمع آوری پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22 ،1 ، 1398، 68-74. magiran.com/p2008767
Sahand Riazi; Isfahani; Zhaleh Adbi; Elham Ahmadnezhad . "Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran", Hakim Health Systems research journal , 22, 1, 2019, 68-74. magiran.com/p2008767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال