ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مهربان پور، رضا تهرانی، حمید جمشیدی، (1397). ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 11(1)، 87-102. magiran.com/p2008865
Mohammadreza Mehrabanpour , Reza Tehrani, Hamid Jamshidi, (2018). Presenting a Prediction Model for Stock Targeting Through Block Trades, Journal of Financial Accounting Research, 11(1), 87-102. magiran.com/p2008865
محمدرضا مهربان پور، رضا تهرانی، حمید جمشیدی، ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 1397؛ 11(1): 87-102. magiran.com/p2008865
Mohammadreza Mehrabanpour , Reza Tehrani, Hamid Jamshidi, Presenting a Prediction Model for Stock Targeting Through Block Trades, Journal of Financial Accounting Research, 2018; 11(1): 87-102. magiran.com/p2008865
محمدرضا مهربان پور، رضا تهرانی، حمید جمشیدی، "ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی"، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 11، شماره 1 (1397): 87-102. magiran.com/p2008865
Mohammadreza Mehrabanpour , Reza Tehrani, Hamid Jamshidi, "Presenting a Prediction Model for Stock Targeting Through Block Trades", Journal of Financial Accounting Research 11, no.1 (2018): 87-102. magiran.com/p2008865
محمدرضا مهربان پور، رضا تهرانی، حمید جمشیدی، (1397). 'ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی'، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 11(1)، صص.87-102. magiran.com/p2008865
Mohammadreza Mehrabanpour , Reza Tehrani, Hamid Jamshidi, (2018). 'Presenting a Prediction Model for Stock Targeting Through Block Trades', Journal of Financial Accounting Research, 11(1), pp.87-102. magiran.com/p2008865
محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی. "ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی". فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 11 ،1 ، 1397، 87-102. magiran.com/p2008865
Mohammadreza Mehrabanpour ; Reza Tehrani; Hamid Jamshidi. "Presenting a Prediction Model for Stock Targeting Through Block Trades", Journal of Financial Accounting Research, 11, 1, 2018, 87-102. magiran.com/p2008865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال