ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی احتشامی، بهرام بیات، سید کاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، (1398). الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 21(1)، 29-57. magiran.com/p2008891
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Seyyed Kazem Samdaliri, Naser Shabani, (2019). A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities, Danesh-e-Entezami, 21(1), 29-57. magiran.com/p2008891
علی احتشامی، بهرام بیات، سید کاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها. فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 1398؛ 21(1): 29-57. magiran.com/p2008891
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Seyyed Kazem Samdaliri, Naser Shabani, A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities, Danesh-e-Entezami, 2019; 21(1): 29-57. magiran.com/p2008891
علی احتشامی، بهرام بیات، سید کاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، "الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها"، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی 21، شماره 1 (1398): 29-57. magiran.com/p2008891
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Seyyed Kazem Samdaliri, Naser Shabani, "A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities", Danesh-e-Entezami 21, no.1 (2019): 29-57. magiran.com/p2008891
علی احتشامی، بهرام بیات، سید کاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، (1398). 'الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها'، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 21(1)، صص.29-57. magiran.com/p2008891
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Seyyed Kazem Samdaliri, Naser Shabani, (2019). 'A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities', Danesh-e-Entezami, 21(1), pp.29-57. magiran.com/p2008891
علی احتشامی؛ بهرام بیات؛ سید کاظم سام دلیری؛ ناصر شعبانی. "الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها". فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 21 ،1 ، 1398، 29-57. magiran.com/p2008891
Ali Ehteshami; Bahram Bayat ; Seyyed Kazem Samdaliri; Naser Shabani. "A Prediction Model for the Crisis Caused by the Critical Regions in the Metropolitan Cities", Danesh-e-Entezami, 21, 1, 2019, 29-57. magiran.com/p2008891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال