ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره ابطحی نایینی، آتوسا حکمی فرد، زهرا صحرایی، مهدی هادیان، علی صفایی ، (1398). نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(524)، 435-437. magiran.com/p2009341
Bahareh Abtahi, Naeini, Atousa Hakamifard, Zahra Sahraei, Mahdi Hadian, Ali Saffaei , (2019). Cutaneous Necrosis after the Injection of Sodium Stibogluconate for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis: A Rare Case Report, Journal Of Isfahan Medical School, 37(524), 435-437. magiran.com/p2009341
بهاره ابطحی نایینی، آتوسا حکمی فرد، زهرا صحرایی، مهدی هادیان، علی صفایی ، نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(524): 435-437. magiran.com/p2009341
Bahareh Abtahi, Naeini, Atousa Hakamifard, Zahra Sahraei, Mahdi Hadian, Ali Saffaei , Cutaneous Necrosis after the Injection of Sodium Stibogluconate for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis: A Rare Case Report, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(524): 435-437. magiran.com/p2009341
بهاره ابطحی نایینی، آتوسا حکمی فرد، زهرا صحرایی، مهدی هادیان، علی صفایی ، "نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 524 (1398): 435-437. magiran.com/p2009341
Bahareh Abtahi, Naeini, Atousa Hakamifard, Zahra Sahraei, Mahdi Hadian, Ali Saffaei , "Cutaneous Necrosis after the Injection of Sodium Stibogluconate for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis: A Rare Case Report", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.524 (2019): 435-437. magiran.com/p2009341
بهاره ابطحی نایینی، آتوسا حکمی فرد، زهرا صحرایی، مهدی هادیان، علی صفایی ، (1398). 'نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(524)، صص.435-437. magiran.com/p2009341
Bahareh Abtahi, Naeini, Atousa Hakamifard, Zahra Sahraei, Mahdi Hadian, Ali Saffaei , (2019). 'Cutaneous Necrosis after the Injection of Sodium Stibogluconate for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis: A Rare Case Report', Journal Of Isfahan Medical School, 37(524), pp.435-437. magiran.com/p2009341
بهاره ابطحی نایینی؛ آتوسا حکمی فرد؛ زهرا صحرایی؛ مهدی هادیان؛ علی صفایی . "نکروز جلدی پس از تزریق سدیم استیبوگلوکونات جهت درمان لیشمانیوز جلدی: گزارش یک مورد نادر". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،524 ، 1398، 435-437. magiran.com/p2009341
Bahareh Abtahi; Naeini; Atousa Hakamifard; Zahra Sahraei; Mahdi Hadian; Ali Saffaei . "Cutaneous Necrosis after the Injection of Sodium Stibogluconate for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis: A Rare Case Report", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 524, 2019, 435-437. magiran.com/p2009341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال