ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تکتم امامی، مهدی سهرابی، سیدمجتبی حسینی، جواد فولادیان، (1398). تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال، مجله روانشناسی ورزش، 1005-1014. magiran.com/p2009699
toktam emami, (2019). The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill, , 1, 1005-1014. magiran.com/p2009699
تکتم امامی، مهدی سهرابی، سیدمجتبی حسینی، جواد فولادیان، تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال. مجله روانشناسی ورزش، 1398؛ 1: 1005-1014. magiran.com/p2009699
toktam emami, The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill, , 2019; 1: 1005-1014. magiran.com/p2009699
تکتم امامی، مهدی سهرابی، سیدمجتبی حسینی، جواد فولادیان، "تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال"، مجله روانشناسی ورزش ،1 (1398): 1005-1014. magiran.com/p2009699
toktam emami, "The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill", no. 1 (2019): 1005-1014. magiran.com/p2009699
تکتم امامی، مهدی سهرابی، سیدمجتبی حسینی، جواد فولادیان، (1398). 'تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال'، مجله روانشناسی ورزش، صص.1005-1014. magiran.com/p2009699
toktam emami, (2019). 'The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill', , 1, pp.1005-1014. magiran.com/p2009699
تکتم امامی؛ مهدی سهرابی؛ سیدمجتبی حسینی؛ جواد فولادیان. "تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال". مجله روانشناسی ورزش، 1 ، 1398، 1005-1014. magiran.com/p2009699
toktam emami. "The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill", , 1, 2019, 1005-1014. magiran.com/p2009699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال