ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر کامبیز شاهرودی، امیر رکن شریفی، مجتبی رضامهدی، (1388). رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 5(2)، 5. magiran.com/p2009789
دکتر کامبیز شاهرودی، امیر رکن شریفی، مجتبی رضامهدی، رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی. مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1388؛ 5(2): 5. magiran.com/p2009789
دکتر کامبیز شاهرودی، امیر رکن شریفی، مجتبی رضامهدی، "رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 5، شماره 2 (1388): 5. magiran.com/p2009789
دکتر کامبیز شاهرودی، امیر رکن شریفی، مجتبی رضامهدی، (1388). 'رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 5(2)، صص.5. magiran.com/p2009789
دکتر کامبیز شاهرودی؛ امیر رکن شریفی؛ مجتبی رضامهدی. "رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 5 ،2 ، 1388، 5. magiran.com/p2009789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال