ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، سجاد رضایی، (1398). اثربخشی ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با موادمخدر و دخانیات بر باورهای مرتبط با مصرف مواد، عقاید وسوسه انگیز و ولع مصرف، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 6(21)، 57-76. magiran.com/p2009845
Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Sajjad Rezaei, (2019). The Effectiveness of Subliminal Presentation of Substance-Related and Smoking-Related Pictures on Beliefs about Substance Use, Craving Beliefs and Craving, Social Health and Addiction, 6(21), 57-76. magiran.com/p2009845
رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، سجاد رضایی، اثربخشی ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با موادمخدر و دخانیات بر باورهای مرتبط با مصرف مواد، عقاید وسوسه انگیز و ولع مصرف. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 1398؛ 6(21): 57-76. magiran.com/p2009845
Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Sajjad Rezaei, The Effectiveness of Subliminal Presentation of Substance-Related and Smoking-Related Pictures on Beliefs about Substance Use, Craving Beliefs and Craving, Social Health and Addiction, 2019; 6(21): 57-76. magiran.com/p2009845
رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، سجاد رضایی، "اثربخشی ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با موادمخدر و دخانیات بر باورهای مرتبط با مصرف مواد، عقاید وسوسه انگیز و ولع مصرف"، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد 6، شماره 21 (1398): 57-76. magiran.com/p2009845
Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Sajjad Rezaei, "The Effectiveness of Subliminal Presentation of Substance-Related and Smoking-Related Pictures on Beliefs about Substance Use, Craving Beliefs and Craving", Social Health and Addiction 6, no.21 (2019): 57-76. magiran.com/p2009845
رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، سجاد رضایی، (1398). 'اثربخشی ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با موادمخدر و دخانیات بر باورهای مرتبط با مصرف مواد، عقاید وسوسه انگیز و ولع مصرف'، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 6(21)، صص.57-76. magiran.com/p2009845
Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Sajjad Rezaei, (2019). 'The Effectiveness of Subliminal Presentation of Substance-Related and Smoking-Related Pictures on Beliefs about Substance Use, Craving Beliefs and Craving', Social Health and Addiction, 6(21), pp.57-76. magiran.com/p2009845
رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ سجاد رضایی. "اثربخشی ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با موادمخدر و دخانیات بر باورهای مرتبط با مصرف مواد، عقاید وسوسه انگیز و ولع مصرف". فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 6 ،21 ، 1398، 57-76. magiran.com/p2009845
Reza Shabahang; Farzin Bagheri Sheykhangafshe; Sajjad Rezaei. "The Effectiveness of Subliminal Presentation of Substance-Related and Smoking-Related Pictures on Beliefs about Substance Use, Craving Beliefs and Craving", Social Health and Addiction, 6, 21, 2019, 57-76. magiran.com/p2009845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال